04.12.2018

Zapachniało Świętami

Kolorowe choinki, renifery z czerwonymi noskami, cukierkowe domki i wiele innych

misternie ozdobionych pierników to efekt  warsztatów, które, jak co

roku, odbyły się w Szkole Podstawowej nr 2.

 

We wtorek o godzi­nie 16.00 wszy­scy chętni ucznio­wie przy­byli ze swo­imi rodzi­cami

na warsz­taty deko­ro­wa­nia pier­ni­ków. Nastro­jowa muzyka w tle, zapach miodu

i cyna­monu wpra­wił miłych gości w przed­świą­teczny nastrój. Przy­ja­zna atmos­fera

sprzy­jała wspól­nym roz­mo­wom, inte­gra­cji śro­do­wi­ska szkol­nego, a przede

wszyst­kim wpły­nęła na wspa­niałe efekty pracy – prze­pięk­nie ude­ko­ro­wane pier­niki,

które zachwy­cały swoim wyglą­dem.

Mamy nadzieję, że ta krótka chwila wytchnie­nia pozwo­liła cho­ciaż tro­chę

nała­do­wać aku­mu­la­tory przed świą­teczną gorączką, która już nie­ba­wem przed

nami.