16.01.2018

Bezpieczne ferie

Wszyscy z niecierpliwością czekali na zbliżające się ferie zimowe. Czas lenistwa, beztroski, odpoczynku od szkolnych obowiązków nie zwalnia jednak z przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Dla­tego też ucznio­wie klas I-III z SP2 uczest­ni­czyli w zaję­ciach mul­ti­me­dial­nych pod hasłem: " Bez­pieczne ferie”. Na spo­tka­niu dzieci poznały kilka waż­nych zasad, do któ­rych warto się sto­so­wać, aby nie nara­żać się na nie­po­trzebne zagro­że­nia.

NIEWAŻNE, GDZIE SPĘDZASZ FERIE, SĄ ZASADY, O KTÓRYCH ZAWSZE NALEŻY PAMIĘTAĆ:
* Infor­muj opie­ku­nów, gdzie dokład­nie idziesz i o któ­rej godzi­nie wró­cisz.
* Nie noś klu­czy, komórki, pie­nię­dzy w widocz­nym miej­scu – to może sku­sić poten­cjal­nego zło­dzieja.
* Nie roz­ma­wiaj z obcymi oso­bami i nie ufaj im.
* Prze­strze­gaj zasad poru­sza­nia się po dro­dze.
* Nikomu nie poda­waj swo­jego adresu zamiesz­ka­nia, nazwi­ska, numeru tele­fonu.
* Jeśli ktoś pró­buje Cię skrzyw­dzić, wołaj gło­śno o pomoc.
* Jeśli ktoś krzyw­dzi Two­jego kolegę, reaguj natych­miast i zawo­łaj osobę doro­słą.
A gdy spad­nie śnieg i chwyci mróz to…
* Nie zjeż­dżaj na san­kach w pobliżu drogi oraz zbior­ni­ków wod­nych.
* W cza­sie zjeż­dża­nia zacho­wuj bez­pieczną odle­głość mię­dzy san­kami.
* Nie docze­piaj sanek do samo­chodu.
* Rzu­ca­jąc się śnie­giem, nie łącz mięk­kiego śniegu z kawał­kami lodu, czy kamieni oraz nie celuj w twarz dru­giej osoby.
* Na łyż­wach jedź tylko w wyzna­czo­nych miej­scach, nie śli­zgaj się po lodzie na rzece lub sta­wie.
* Nie prze­bie­gaj przez ulicę, nie prze­chodź w miej­scach nie­do­zwo­lo­nych.
* Bądź widoczny na dro­dze.
* Nie strą­caj zwi­sa­ją­cych z dachów sopli.
* Pamię­taj o zdro­wym odży­wia­niu.
* Ubie­raj się odpo­wied­nio do tem­pe­ra­tury panu­ją­cej na dwo­rze.
* W wol­nym cza­sie prze­by­waj na świe­żym powie­trzu, dbaj o aktyw­ność fizyczną.
* Nie zapo­mi­naj o pod­sta­wo­wych zasa­dach higieny.
* Uni­kaj kon­taktu z oso­bami cho­rymi.
* W przy­padku wystą­pie­nia obja­wów cho­roby zgłoś się do leka­rza.

Multimedia

MultimediaMultimediaMultimediaMultimediaMultimediaMultimediaMultimediaMultimediaMultimediaMultimedia

Multimedia

76
Dodaj Komentarz
 • 12
 • 2
 • 5
Komentarze
 • Dwunastka
  Dwunastka
  62.141.xxx.xxx
  2018-01-24 23:20 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy!

 • Jula@5
  Jula@5
  94.254.xxx.xxx
  2018-01-24 12:11 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  ___________$$$$$$$$$$
  _________________$$$$$$
  __________________$$$$$
  _____________________$$
  ____________________$$$$
  __________________$$$$$$$
  _________________$$$$$$$$$
  ________________$$$$$$$$$$$
  _______________$$$$_$$$$$$$$
  ______________$$$$___$$$$$$$
  _____________$$$$_____$$$$$$
  ____________$$$_____$$$$$$$$$
  ___________$$____$$$$$$$$$$$$
  ______$$_$K$___$$$$$$_$$$$$$
  _______$$$I$__$$$$$$__$$$$$
  _______$$__$_$$$$$___$$$$
  _______$$____$$$$$___$$$$
  _______$$_____$$$$___$$$$
  ____$$$$$$$$__$$$$__$$$$$$$
  __$$__$$_$__$_$$$$_$$_$$$_$$
  _$$__$$__$$__$_$$$_$___$$__$$
  $$___$$___$$_$_$$$_$$__$$__$$
  $$___$$___$$$$_$$$_$$$$$$__$$
  $$___$-__$$$_$$$$$$$$__-$_$$
  _$$________$$___$$________$$
  __$$_______$$____$$______$$
  ____$$$$$$$_______$$$$$$
  Życzę miłego dnia:)

 • Jula@5
  Jula@5
  94.254.xxx.xxx
  2018-01-24 12:11 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  ____________¶¶
  ________ ¶¶¶¶¶¶¶______¶¶
  ________¶__¶¶¶__¶¶_____¶¶
  ___¶¶¶¶___________¶_____¶¶
  _¶¶____¶_____(◑)___¶¶____¶¶
  ¶________¶___________¶___¶¶
  ¶___¶_______¶____¶¶__¶___¶¶
  ¶___¶__________¶__ ¶_¶ _¶¶
  ¶_____¶_______¶___ ¶¶¶ ¶¶
  _¶_____¶______¶
  _¶___¶___¶___¶ DLA CIEBIE
  _¶¶__¶¶___¶¶_¶¶ = NA =
  _¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶ SZCZĘŚCIE!!!

 • Jula@5
  Jula@5
  94.254.xxx.xxx
  2018-01-24 12:10 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ


  ....▓▓▓
  ...▓▓▓▓▓▓▓
  ....▓▓▓▓▓▓▓▓▓
  ...▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
  ..▓▓▓.█▓▓▓▓▓▓▓▓▓
  ..▓▓▓▓▓▓▓▓.█▓▓
  ....▓▓▓.██.▓▓▓▓
  ...▓▓▓▓Q▓▓▓▓
  ....▓▓▓▓▓▓▓..........▓▓
  ....▓▓▓▓▓▓▓▓.....▓▓
  .....▓▓▓▓▓▓▓▓▓...▓▓
  ....▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓...▓▓
  ...▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓...▓▓
  ...▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓..▓▓
  ...▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓..▓▓
  ....▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓.▓▓
  ......▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓.▓▓
  ........▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓.▓▓
  ..........▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
  ............▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
  ............▓▓▓▓▓▓▓▓▓
  .........▓▓▓▓▓▓▓▓▓

 • Jula@5
  Jula@5
  94.254.xxx.xxx
  2018-01-24 12:10 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Witam serdecznie:)
  (♥)¤ª“˜¨¨¨¨˜“ª¤(♥)
  __________(¯:::¯)
  _________(¯':♥ّۣۜ♥'¯)__(¯:::¯)
  __________(_::_)__ (¯':♥ّۣۜ♥'¯)
  __(¯:::¯)_____║____ (_::_)
  _(¯':♥ّۣۜ♥'¯) ____║_____║
  __(_::_)______║____ ║
  ____ ║___(¯:::¯)___(¯:::¯)
  __&__║_(¯':♥ّۣۜ♥'¯)__(¯':♥ّۣۜ♥'
  __&&_ ║__(_::_)____(_::_)_&&
  __&&&_║_____║____║___&&&
  __&&&(¯:::¯)__║_(¯:::¯)_&&&&
  __&&(¯':♥ّۣۜ♥'¯)_║(¯':♥ّۣۜ♥'¯)
  __&&&(_::_)__║_(_::_)_&&&&
  ___&&&&&_\\_║___║_&&&&&
  ________\\ :":":":":":":":"/
  ________ ) :":":":":":":'' (
  •═══════((¯`•★•´¯))══════•
  .•`´ ♥ POZDRAWIAM ♥ ``•.¸
  ,¸.• ♥ ``•.¸ I ŻYCZĘ ¸.•` ♥ ``
  ¸ ♥ MIŁEGO POPOŁUDNIA ♥

 • Jula@5
  Jula@5
  94.254.xxx.xxx
  2018-01-24 12:09 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

    ▄▄    _,_,_,HALLO!
   ██▀  _,_,_,HALLO!
  █▌        HALLO!
  █▌ 
  █▌
   ██▄ ▀▀             ╰╮
          ▄█▄█▄╰╮
        ▄██▀▀██▄ )
     ▄███ ██ ███▄
     █████▄▄█████

 • Jula@5
  Jula@5
  94.254.xxx.xxx
  2018-01-24 12:09 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  pozdrawiam
  __________.,$$:$$,$$$$
  _____$$$$,__,$$;;;;$$;;$$,_____,$
  ______.$$$$$$$$$;;$$;;;;:$$==$$.,$$$
  _______,$$$;;;;;;$$$;;;;;;:$$;;;;$$$$$
  .,$$$$$$$$$$$$;;;;;;:$$;;;;;;:$$$$$$$$$
  $$$;;;;;;;;:$$$;;;;;;$;;;;;;;;$$$;;;;;;:$$,
  .$$$;;;;;;;;;;$$;;:$;;;;;;:$$;;;;;;;;;;;;$$,
  _$$;;;;;;;;;;$$$$;;;;;;:$$;;;;;;;;;;;;;;$$
  _$$;;;;;;;;:$$;;;;;;$$;;;;;;;;;;;;;;;;:$$,
  _.$$;;;;;;;;:$$;;;;;;$$;;;;;;;;;;;;;;;;;;$$,
  __$$;;;;;;;;$$;;;;;;:$$;;;;;;;;;;;;;;;;;;$$
  __$$;;;;;;;;$$;;;;;;:$$;;;;;;;;;;;;;;;;:$$;.
  __.$$;;;;;;;;$$;;;;;;;;$$;;;;;;;;;;$$$$
  ___.$$;;;;;;;;$$;;;;;;:$$;;;;$$$$$$__.$$
  ___.$$;;;;;;;;$$;;;;;;:$$$$$$_____.,$$_
  ____$$$;;;;;;:$$;;;;$$$$______.,$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$;;$$$._.,$$$$
  ____.,$$__.$$$$___.,$$__-$$
  ___.,$$____,$$$___,$$$_.$$
  ___$$___.,$$$$$,___$$$__$$
  __.,$_,$$$$$$$$$$$$$$$$_.$$
  __.$$.,$$$____$$$$$$$$$$$$$
  __;$$$$_________$$$$$$$
  ________________$$$$$`
  ________________.$$$$
  _________________$$$,`
  _________________.$$$
  __________________$$,
  _________________.$$$,____
  ________________.$$$__,,.$$$$$,
  _____,$$$$$$$$,.,$$$$,_,,.$$$__.,$,,$.
  ___.,$$$$'__$$$_$,_$$$_,$$__./.:;$$_$,
  __.$$$'_./_:$$_.$$_$$,__,$___./;$$$$$
  _.,$$'__./__:;,$$$$$$$$_$$$_.,$/:$$'_.:$
  _,$$'__/__:;,$$$_'$$$.$$$.$$_./:$$__$$
  .,$$__/__;,$$$__.$$$$$$.$$,_./,$$__$'
  .$$'_./__;,$$$___$$$$$.,$$,.,$.
  .$$_./__,$$$____$$$$$$.'.
  .'$$,_./.;,$$$_____.$$$.
  _$$$,./,$$$______$$.
  __$$$$$________$$``
  ______________ $$`
  ______________.$$`
  ______________$$`
  ______________$$
  ______________$$``
  ____________$$$$

 • Jula@5
  Jula@5
  94.254.xxx.xxx
  2018-01-24 12:08 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  ________________¶¶¶¶¶¶
  __________¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶
  _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶
  _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ___ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ [█]¶¶¶¶¶
  ____¶¶¶¶¶ [█] ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _____¶¶¶¶¶¶¶`▼´¶¶¶¶¶¶
  ______¶¶¶¶¶¶¶•♥•¶¶¶¶¶
  __¤'¤'¤'¤'¤'¤'¤¶¶¶¶¶¶¤'¤'¤'¤'¤'¤'
  __¶¶¶¶¶'¤'*BUZIAKI*¤'¤'¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¤'¤'¤'¤DO'¤'¤'¤'¤¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶____ ¶¶¶¶¶'PODUSI OD MISIA'¶¶¶¶¶____¶¶
  ¶¶_____ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶
  _¶¶___¶¶¶¶¶________¶¶¶¶___¶¶
  __¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶

 • Jula@5
  Jula@5
  94.254.xxx.xxx
  2018-01-24 12:08 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  CIEPLUTKO POZDRAWIAM
  I
  ___________==m==m===
  _________ //---------------\\
  _________ ||----__---------||---_
  _________ ||__( | )---__---||- ( | ) _
  _____(_I_)-(_>@<_(_I_)_I(_>@<_)
  ___(_>@<_)-(_I_(_>@<_)=_(_I_)
  _____(_I_)_-=_==_(_I_)=__=-/
  ______\-=_=-_-=_-_=__=-_=/
  _______\_=-_-_==-_=-__=-/
  _______'-===--====-===--'
  MIŁEGO PIĘKNEGO DNIA ŻYCZĘ!

 • Jula@5
  Jula@5
  94.254.xxx.xxx
  2018-01-24 12:08 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  .;;;╮    .;;;
  (""(``"´´)"”)
  __) ....¨¨. .¨¨(
  _ / ..... (6 _ 6)'\
  _ \ ..... ). ( 0 ) '/ .. ;@; @
  _,-`. ----- '=' -´_;_@;@; @
  _/__ |...... `o´. .\,(|)@@@
  (,,,,,) ....... o ...|'__ /|\
  _/'.====`( )'=|
  '|----'.............|__
  _|_______/__/__
  _ (______)) _))__
  *'¯*•. MIŁEGO DZIONKA,
  ...*•-•* ..)
  ……. .•* UŚMIECHU
  .•* ........ .•*¯¯*•.I SŁONKA

 • Jula@5
  Jula@5
  94.254.xxx.xxx
  2018-01-24 12:07 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  .;;;╮           .;;;╮
  / ;;;;;;.-””՞՟՟՞՟՟՞”`•-՞,’;;;;;\
  •;;;;’  _        _  ’;   ╭━━━╮
   \;   -' ̶̶̶̿̿̿'`   _  ' ̶̶̶̿̿̿'`-   ╭╮ ╰┻┻╯
   /  ╭    (▓)    ╮ ┃╰╮  ┃
   |     '-.   Y   .-'    ╰╮  ╭╯
    \       ¯¯¯¯¯ ╭√)    ┃  ┃
    ╰╰╮BUZIAKI `√    ┃
      ╭┳┳╮ DLA WAS
    ╭┫┃┃┃      *
    ╰╮▂▂┃ ╭√) 

 • Kangurzyca
  Kangurzyca
  83.26.xxx.xxx
  2018-01-21 20:10 | Temat: SP Krzyszkowice
  ODPOWIEDZ

   ̴̡ı̴̡̡   ̴̡ı̴̡̡¯“-  __π_ 
  *̡͌l̡* *̡͌l̡*  /_____\     _„„-~„„-“
  *̡͌l̡* *̡͌l̡* ̡̡[]|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|_„~”* *
  ~~--~„„-~~_„„--~~-„“-„*
  Dzisiaj z wizytą do Was wpadam
  i pozdrowienia zostawiam

 • spnr7
  spnr7
  83.30.xxx.xxx
  2018-01-21 18:32 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  “~. »̯̆●̯̆«¸.~“˜¨
     ¨˜“»̯̆‹›̯̆«´/` , »̯̆●̯̆«
     ´ԑ̮̑♦̮̑ɜ´\` »̯̆◊̯̆«.~“˜¨Witam WAS
      ¨˜“»̯̆●̯̆« /` ,ԑ̮̑♦̮̑ɜ Milutko pozdrawiam!
     ¨˜“~´\`/»̯̆‹›̯̆«¸.~“˜¨
        _(""""")___
      ¯¯¯ `▬´

 • IwonaSKO
  IwonaSKO
  176.105.xxx.xxx
  2018-01-21 17:38 | Temat: SP 54 Łódź
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy i miłego niedzielnego wieczorku życzymy :)

 • SP2RABKA
  SP2RABKA
  83.10.xxx.xxx
  2018-01-21 17:13 | Temat: :))
  ODPOWIEDZ

  ___####___#### .`-.´.+` ´°
  _##____#_#____##`,+.*.*´
  #_______#________# `+.*`
  #________________# `,+.*`.°
  _#______________# `,+.*`,+.*
  __#____________# `,+.*`,°*`’ °
  _____#_______# `,+.*`,+.*`,+.
  _______#___# `,+.*`,+.*`,+.*’
  _________# `,+.*`,+.*`,+.*`
  .............`•.¸(¨`•. •´¨)
  .... ............×`•.¸.•´× (¨`•.•´¨)
  .................(¨`•.•´¨). ×`•.¸.•´×
  ............... ×`•.¸.•´×*´¨)
  W dniu tak pięknym i wspaniałym,
  Życzę Waszym Babciom i Dziadkom sercem całym,
  Dużo zdrowia, sto lat życia
  I milion złotóweczek do zdobycia!
  Dla Babć i Dziadków wszystkich blogowiczów, a szczególnie dla tych które zaglądają na Szkolne Blogii i pisza piękne komentarze.

 • skarbonka100
  skarbonka100
  62.133.xxx.xxx
  2018-01-21 16:57 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  »̯̆◊̯̆«___ »̯̆◊̯̆«___ »̯̆◊̯̆«___ »̯̆◊̯̆«
  *___ »̯̆◊̯̆«`POZDRAWIAMY___ »̯̆◊̯̆«
  __ »̯̆◊̯̆«___ »̯̆◊̯̆«___ »̯̆◊̯̆«___ »̯̆◊̯̆«_
  ___ »̯̆◊̯̆« BLOGOWYCH PRZYJACIÓŁ___ »̯̆◊̯̆«
  #*#*___ »̯̆◊̯̆« ___ »̯̆◊̯̆«
  ___ »̯̆◊̯̆«___ »̯̆◊̯̆«___ »̯̆◊̯̆«___ »̯̆◊̯̆«___ »̯̆◊̯̆«

  Z zasypanej śniegiem Lubeni:)))

 • agatkarek
  agatkarek
  89.186.xxx.xxx
  2018-01-21 14:45 | Temat: SKO Mętów
  ODPOWIEDZ

  Czterolistna koniczynka dla Was na szczęście :)

  ________♥♥♥_______♥♥♥____
  ______♥♥♥♥♥♥♥__♥♥♥♥♥♥♥___
  _____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥__
  ______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥___
  ________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_______
  _____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥___
  ___♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥__
  __♥♥__♥♥♥♥♥♥__♥♥♥♥♥♥♥____
  _♥♥____♥♥♥______♥♥♥♥_____
  _♥♥______________________
  __♥♥_____________________
  ___♥♥____________________
  ___♥♥____________________
  ___♥♥ ___________________
  ___♥♥____________________
  ___♥♥____________________
  __♥♥_____________________

 • ewkabsko
  ewkabsko
  178.42.xxx.xxx
  2018-01-21 14:14 | Temat: SKO Żelków/Siedlce
  ODPOWIEDZ

  Dla Babci i Dziadka (*o*)

  ______d$$$$b_d$$$$$b
  _____$ $$$$$$$$$$$$$$$
  _____$$$$$$P_$$$$$$$$
  ______V$P_ _____Y$$P
  ___$$$$$_______ _$$$$$$
  ___$$$$$$______$$$$$$$
  ____Y$$$$$$$$$$$$ $$$$P
  ______Y$P_$$$$$$$
  __________Y$$$P_$
  _____ ____________$
  _________________$
  _______________ __$
  __________________$___$$$$_
  ________________ $__$$$$$$$$
  __$$$$$$$______$_$$$$$
  _$$$$$$$$$____$$$$$
  $______$$$$__$
  _________$$ _$
  __________$$$
  __________$$
  ____________$
  Wszystkiego dobrego :)

 • sp17rzeszow
  sp17rzeszow
  83.24.xxx.xxx
  2018-01-21 12:02 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  «̭❤️» ̭̌ ะ ☀️ ❤️☀️ ะ ̭̌ ☀️ «̭❤️»
  ):)____ *°•.─═ڿڰۣڿ☻ڿڰۣڿ═─”*°•.
  :):)˜”*°WITAM SERDECZNIE!!!˜”*°
  ”*°•.─═ڿڰۣڿ:)☻:)ڿڰۣڿ═─”*°•.
  POZDRAWIAM BOGOWYCH PRZYJACIÓŁ
  ☀️ ̭̌ ะ ☀️ «̭❤️» ☀️ ะ ̭̌ «̭❤️»

 • Sp3Bart
  Sp3Bart
  176.97.xxx.xxx
  2018-01-21 11:10 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  __________________§§____§§
  __________§§§__§§§§__§§§§§
  ________§§§
  _____§§§
  ____§§§§§______████████████
  ___███████______███___███
  _____████________███___███
  _____████________███___███
  _ ███████████████████████
  ████████████████████████
  _███(█)(█)(█)██████ (█)(█)(█)██
  _██(█)_____(█)█████(█)_____(█)██
  ___(█)______(█)_______(█)_____(█)
  _____(█)(█)(█)_________ (█)(█)(█)

  JEDZIE DO WAS W POŚPIECHU
  LOKOMOTYWA PEŁNA UŚMIECHU
  BARDZO CIEPLUTKO POZDRAWIAMY

 • Graża
  Graża
  83.9.xxx.xxx
 • @@@Mirona@@@
  @@@Mirona@@@
  185.150.xxx.xxx
  2018-01-20 20:01 | Temat: SKO Wilkowo
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiam cieplutko i weekendowo:-) Wspanialego wieczoru życzę.

 • sptereszewo
  sptereszewo
  109.196.xxx.xxx
  2018-01-20 19:06 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiam serdecznie.

 • szkolawiechlice
  szkolawiechlice
  37.248.xxx.xxx
  2018-01-20 18:31 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Wspaniałego spokojnego weekendu:)

 • Sp3Bart
  Sp3Bart
  176.97.xxx.xxx
  2018-01-20 17:54 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  ╔════((¯`?»«?´¯))═════╗
  -----------()."".() *CIEPLUTKO
  ------------( 'o', ) *POZDRAWIAM
  -----------()("♥")() *z zasypanych śniegiem
  -----------("')'v'("') *Bartoszyc
  __(((_»*-:¦:-*«_)))
  (((((»*¯*«♥♥»*¯*«))))) *ŻYCZĘ
  ♥ •*¯*•.♥...*•-•*♥ ..) *miłego
  (¨`•.•´¨)=♥ * wieczoru
  =`•.(¨`•.•´¨)=♥ *

 • spnr7
  spnr7
  83.30.xxx.xxx
  2018-01-20 17:47 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  ▄(¯`•♥•´¯)
  ▀█████▀(¯`•♥•´¯)
  ░░▀█▀(¯`•♥•´¯)
  ░░(¯`•♥•´¯) Dobry Wieczór!
  (¯`•♥•´¯)▄██▄██▄
  (¯`•♥•´¯)▀█████▀
  ░░(¯`•♥•´¯)▀█▀

  Gdy za oknem już mrok
  i nocka zapada
  Ja z pozdrowieniami
  do Was wpadam.
  I tak serdecznie
  ile w mej mocy
  życzę Wam z całego serca
  MIŁEGO WIECZORU
  I SPOKOJNEJ NOCY
  ♥☸-ڿڰۣ- ♥☸-ڿڰۣ- ♥☸-ڿڰۣ-♥

 • spilowa
  spilowa
  195.117.xxx.xxx
  2018-01-20 17:40 | Temat: ...
  ODPOWIEDZ

  ✬ * ∗ *☆ ∗ * ☆ * ☆
  ●═══════◄▒▒►═══════●
  💕 . . * 💕 ☆. + * . * 💕 * ☆. 💕 * . 💕
  ☆ ☆Wszystkim naszym kochanym Babciom
  i Dziadziusiom z okazji ich Święta ☆ * ☆
  życzymy dużo, dużo zdrowia, ☆ * ☆
  pogodnych dni, spokojnych nocy,☆ * ☆
  ☆ * ☆ kolorowych snów☆ * ☆
  i uśmiechów na co dzień☆ * ☆
  * . + *MIŁEGO WIECZORKU. + * .
  ●═══════◄▒▒►═══════●
  ✬ * ∗ *☆ ∗ * ☆ * ☆

 • sp323
  sp323
  89.73.xxx.xxx
  2018-01-20 15:41 | Temat: /
  ODPOWIEDZ

  ╔════((¯`?»«?´¯))═════╗
  -----------()."".() *CIEPLUTKO
  ------------( 'o', ) *POZDRAWIAM
  -----------()("♥")() *z zasypanej śniegiem
  -----------("')'v'("') *Warszawy
  __(((_»*-:¦:-*«_)))
  (((((»*¯*«♥♥»*¯*«))))) *ŻYCZĘ
  ♥ •*¯*•.♥...*•-•*♥ ..) *WSPANIAŁEGO
  (¨`•.•´¨)=♥ *RADOSNEGO
  =`•.(¨`•.•´¨)=♥ *DNIA

 • SKOwDlugiem
  SKOwDlugiem
  80.51.xxx.xxx
  2018-01-20 13:39 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  Dzień dobry!
  Dziękuję za wizytę na naszym blogu.
  Serdecznie pozdrawiam blogowych przyjaciół.
  Życzę wspaniałego weekendu.

 • sp2wszprotawie
  sp2wszprotawie
  194.88.xxx.xxx
  2018-01-20 12:42 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Miłego weekendu. Pozdrawiamy cieplutko:)

 • WiolettaS
  WiolettaS
  188.146.xxx.xxx
  2018-01-20 12:23 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  Serdecznie pozdrawiamy i życzenia składamy :)🎉🎂

 • Daniszek
  Daniszek
  87.248.xxx.xxx
  2018-01-20 11:11 | Temat: ***
  ODPOWIEDZ

  ║........❤️....
  ║║❤️❄❤️
  ║║.....❤️...
  ╬╬═══ Pozdrawiam
  w sobotni śnieżny dzień ❤️

 • SylwkaskoOrzysz
  SylwkaskoOrzysz
  94.254.xxx.xxx
  2018-01-20 10:22 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  Serdecznie pozdrawiamy blogowych przyjaciół!

 • sp17rzeszow
  sp17rzeszow
  83.24.xxx.xxx
  2018-01-19 23:03 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  ❉═❉═❉═❉═❉═❉═❉═❉
  ❉═❉
  ❉═❉ ★ Dobrej nocy,
  ❉═❉ ⋰⋰⋰ z gwiazdkami
  ❉═❉ ⋰⋰⋰ na niebie.
  ❉═❉ ★ Niech się uśmiechają
  ❉═❉ ⋰⋰⋰ tej nocy do Ciebie.
  ❉═❉
  ❉═❉.......__ ╱╲ MIŁEGO WIECZORU__
  ❉═❉.......╲* •.•*╱ CUDNYCH
  ❉═❉.......╱ .•*•.╲SNÓW*:)
  ❉═❉.......¯¯ ╲╱ ¯¯
  ❉═❉═❉═❉═❉═❉═❉═❉
  .........,,><,, .........
  ........( ◡␣◡)*DOBRANOC

 • maria.kon
  maria.kon
  83.20.xxx.xxx
  2018-01-19 22:01 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  ★ ★  ★ ★ ★
  ★ ★SPOKOJNEJ NOCY ★ ★   
  ★  ★PRZYJEMNYCH SNÓW ★★  
  ★ ★ ★ ★ ★  ★
  ★ CIEPLUTKO POZDRAWIAM ★★  
  ★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★★ ★★

 • skobierutow
  skobierutow
  176.227.xxx.xxx
  2018-01-19 20:47 | Temat: :-)
  ODPOWIEDZ

  Weekendowe i zimowe pozdrowienia z Bierutowa :-)

 • sptereszewo
  sptereszewo
  109.196.xxx.xxx
  2018-01-19 20:44 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiam życząc miłego wieczoru.

 • SP31
  SP31
  31.179.xxx.xxx
  2018-01-19 18:18 | Temat: :))
  ODPOWIEDZ

  Z głosikiem sympatii pozdrawiamy. Udanych ferii, dobrego wypoczynku!!

 • renols
  renols
  83.8.xxx.xxx
  2018-01-19 15:30 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  *•.¸ (`*•.¸ ¸.•*´) ¸.•*´)
  `•.¸(*) (*) WITAM UŚMIECHEM:)))
  (¸.•*(¸.•*´`*•.¸)*•.¸) ´`•.¸(``•)

  Piękny mrozik za oknami,
  ja stęskniłam się za Wami.
  Herbatkę sobie już zrobiłam
  i komputer też włączyłam,
  by zobaczyć miłe twarze
  wszystkich co sympatią darzę..
  ¨ ¨ ¨ ¨ ¨(
  ¨ ¨ ¨ ) ¨ ) ¨ (
  ¨ ¨ ¨ ) ¨ ( (¨ )
  ¨ ¨ ¨( ¨ ~.) ) (
  ¨[==========]
  ¨ \ °°°°°°°°°°°°°°/_ _
  ¨ |…¨…¨…¨…¨… |^^\*\
  ¨ | ¨ ..........¨..... | …'|*|
  ¨ |…¨…¨…¨…¨… |… /*/
  ¨¨\°°°°°°°°°°°°°/ ^^^^
  ¨¨ \|||||||||||||||/

 • Chichy
  Chichy
  83.25.xxx.xxx
  2018-01-19 11:27 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy i życzymy miłego dnia.

 • SKOwStarejNiedzialce
  SKOwStarejNiedzialce
  217.99.xxx.xxx
  2018-01-19 10:30 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy z głosikiem sympatii:)

 • SP2RABKA
  SP2RABKA
  83.22.xxx.xxx
  2018-01-18 21:45 | Temat: konkurs
  ODPOWIEDZ

  Wysil swoją wyobraźnię i zaskocz wszystkich intrygującą fabułą swojego komiksu - konkurs. Zapraszamy do udziału w międzyszkolnym konkursie na stworzenie komiksu o tematyce bezpieczeństwa korzystania z Internetu oraz zapobiegania cyberprzemocy. Więcej informacji na naszym blogu.

 • sptereszewo
  sptereszewo
  109.196.xxx.xxx
  2018-01-18 20:37 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiam serdecznie blogowych przyjaciół.

 • spczaszyn
  spczaszyn
  83.24.xxx.xxx
  2018-01-18 20:08 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Udanych ferii, pozdrawiamy.

 • SKOSiecieborzyce
  SKOSiecieborzyce
  31.0.xxx.xxx
  2018-01-18 18:44 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Wieczorne pozdrowienia 🤗🤗🤗🤗🤗

 • Chichy
  Chichy
  83.25.xxx.xxx
  2018-01-18 12:26 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  _ »̯̆◊̯̆«___ »̯̆◊̯̆«___ »̯̆◊̯̆«___ »̯̆◊̯̆«
  *___ »̯̆◊̯̆«`POZDRAWIAMY___ »̯̆◊̯̆«
  __ »̯̆◊̯̆«___ »̯̆◊̯̆«___ »̯̆◊̯̆«___ »̯̆◊̯̆«_
  ___ »̯̆◊̯̆« BLOGOWYCH PRZYJACIÓŁ___ »̯̆◊̯̆«
  #*#*___ »̯̆◊̯̆« ___ »̯̆◊̯̆«
  ___ »̯̆◊̯̆«___ »̯̆◊̯̆«___ »̯̆◊̯̆«___ »̯̆◊̯̆«___ »̯̆◊̯̆«

 • SKOBialaPanienska
  SKOBialaPanienska
  80.54.xxx.xxx
  2018-01-18 12:11 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy blogowych przyjaciół :-) Miłego dnia Wam życzymy.

 • agatkarek
  agatkarek
  89.186.xxx.xxx
  2018-01-18 08:49 | Temat: SKO Mętów
  ODPOWIEDZ

  ▀██▀▀▄
  ┌██┌┌┌█
  ┌██┌┌┌█
  ▄██▄▄▀-Z I E Ń
  ˜”*°•✿❀ ჱܓ
  --------▀██▀▀▄
  --------┌██┌┌┌█
  --------┌██┌┌┌█
  --------▄██▄▄▀-O B R Y

  Pozdrawiamy w piękny zimowy poranek :)

 • spnowiny
  spnowiny
  83.13.xxx.xxx
  2018-01-18 08:33 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  Bezpieczeństwo przede wszystkim. Pozdrawiamy z Nowin :)

 • krsoj
  krsoj
  92.55.xxx.xxx
  2018-01-18 00:14 | Temat: SOSW KOŁO:)
  ODPOWIEDZ

  Z okazji FAJNEGO DNIA serdecznie pozdrawiamy Fajnych Blogowych Przyjaciół.

 • Kolanka
  Kolanka
  91.217.xxx.xxx
  2018-01-17 22:33 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  Dzień Wszystkich Fajnych -pozdrawiamy Fajnych Blogowych Przyjaciół:)

 • sp17rzeszow
  sp17rzeszow
  83.31.xxx.xxx
  2018-01-17 22:21 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  Dziękuję, że do nas zaglądacie i miłe komentarze zostawiacie. Komentowanie wpisów jest wspaniałą sprawą w jednej chwili mogę być w różnych miejscach w Polsce i cieszyć się, że mam tylu wspaniałych przyjaciół, którzy są pasjonatami tego co robią i dzielą się tą pasją z wszystkimi. Dzięki SKO zaglądam do różnych szkół w Polsce i podziwiam ich wysiłek.

 • sp2wszprotawie
  sp2wszprotawie
  194.88.xxx.xxx
  2018-01-17 22:03 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  ★  ★  ★  ★  
  ★ ★ ★ ★   ★
  ★MIŁEGO WIECZORU★★
  ★ ★  ★ ★ ★
  ★ ★SPOKOJNEJ NOCY ★ ★   
  ★  ★PRZYJEMNYCH SNÓW ★★  
  ★ ★ ★ ★ ★  ★
  ★ CIEPLUTKO POZDRAWIAMY ★★  
  ★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★★ ★★

 • Daniszek
  Daniszek
  87.248.xxx.xxx
  2018-01-17 21:55 | Temat: ***
  ODPOWIEDZ

  __¶¶¶¶¶¶¶
  ______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ________ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _____¶¶¶¶**____________*
  _______*_________O__O__*
  _______*____________ >__ *
  _______¶¶¶*_______·.,,.·__*
  _______¶¶¶¶¶¶*_________*
  ______**¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶**
  ____*________****¶¶¶¶¶____*
  ___*_____*_______¶¶¶¶¶¶____*
  ___*_____*_______¶¶¶¶¶¶¶___ *
  ___*_______*_____¶¶¶¶¶¶¶¶ __*
  ____*______*_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶**
  ____*_*****__~~_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  __*_*___________________*_*
  _*____________________O____*
  *___________________________*
  *_____________________O_____*
  *___________________________*
  _*__________________O______*
  __*______________________**
  Wieczorne zimowe pozdrowienia przesyłamy

 • SKOwDlugiem
  SKOwDlugiem
  80.51.xxx.xxx
  2018-01-17 21:21 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Z okazji FAJNEGO DNIA serdecznie pozdrawiamy Fajnych Blogowych Przyjaciół.

 • SylwkaskoOrzysz
  SylwkaskoOrzysz
  31.1.xxx.xxx
  2018-01-17 19:46 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  Bezpieczeństwo ważna sprawa!

 • sptereszewo
  sptereszewo
  109.196.xxx.xxx
  2018-01-17 19:20 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Serdecznie pozdrawiam i życzę miłego wieczoru.

 • renols
  renols
  83.8.xxx.xxx
  2018-01-17 19:00 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  ✬ * ∗ *☆ ∗ * ☆ * ☆
  ●═══════◄▒▒►═══════●
  💕 . . * 💕 ☆. + * . * 💕 * ☆. 💕 * . 💕
  ☆ ☆Pozdrawiamy z Korzybia☆ * ☆
  * . naszych
  * .FAJNYCH BLOGOWYCH
  ☆ PRZYJACIÓŁ * ☆ * ☆
  ●═══════◄▒▒►═══════●
  ✬ * ∗ *☆ ∗ * ☆ * ☆

 • wojkowice
  wojkowice
  79.175.xxx.xxx
  2018-01-17 18:38 | Temat: '''
  ODPOWIEDZ

  "Fajnym Blogowym Przyjaciołom" moc uścisków z okazji fajnego dnia:)

 • MironaSKOWilkowo
  MironaSKOWilkowo
  178.36.xxx.xxx
  2018-01-17 17:44 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  Milutko z Wilkowa pozdrawiamy

  i serdeczności Wam przesyłamy,

  fajowi, blogowi przyjaciele:-)))

 • skopspwasosz
  skopspwasosz
  83.22.xxx.xxx
  2018-01-17 17:41 | Temat:
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy blogowych przyjaciół:)
      ☀️ ܓ  ৡৣ❤️ৡৣ
  ║........❤️....
  ║║❤️❄❤️
  ║║.....❤️...
  ╬╬═══ ❤️ Miłego wieczoru:)

 • SKOwStarejNiedzialce
  SKOwStarejNiedzialce
  217.99.xxx.xxx
  2018-01-17 15:48 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy z zaśnieżonej Niedziałki:)
  Głosik sympatii zostawiamy:)

 • 82.139.xxx.xxx
  2018-01-17 12:20 | Temat: sko Natolin - fajny dzien
  ODPOWIEDZ

  Życzymy wszystkim fajnego zimowego dnia!!!
  ❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
  ⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄
  Pozdrawiamy wszystkich fajnych

 • spnr7
  spnr7
  83.30.xxx.xxx
  2018-01-17 12:15 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  "Fajnym Blogowym Przyjaciołom" moc uścisków z okazji fajnego dnia:)

 • sp323
  sp323
  89.73.xxx.xxx
  2018-01-17 09:26 | Temat: /
  ODPOWIEDZ

  -:¦:-_________◊________-:¦:-_
  (¯♥♥¯) ¯¯-:¦:-¯¯¯¯-:¦:-¯¯(¯♥♥¯)
  ♥♥ DZIEŃ DOBRY ♥♥
  _-:¦:-_________◊________-:¦:-_
  (¯♥♥¯) ¯¯-:¦:-¯¯¯¯-:¦:-¯¯(¯♥♥¯)

  Śnieżek padał dziś od rana,
  Ulepimy więc bałwana...
  A Was pięknie pozdrawiamy
  Do zabawy zapraszamy:)

 • szkolawiechlice
  szkolawiechlice
  37.248.xxx.xxx
  2018-01-17 07:02 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Serdecznie i zimowo pozdrawia SKO z Wiechlic😇🌨⛄

 • maria.kon
  maria.kon
  83.20.xxx.xxx
  2018-01-16 22:33 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy !!!!

 • spnr7
  spnr7
  83.30.xxx.xxx
  2018-01-16 21:55 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  Ѯ     Ѯ    Ѯ  Ѯ  ѮѮ
       ѮѮ   Ѯ Ѯ Ѯ ѮѮ  Ѯ
  Ѯ     ѮѮ ѮѮ ѮѮ  Ѯ ѮѮ  Ѯ  Ѯ
   Ѯ Ѯ ѮѮ Ѯ       Ѯ ѮѮ Ѯ
    ѮѮ Ѯ  ^        ^  ѮѮ Ѯ Ѯ ѮѮ
       Ѯ  (█)      (█)    Ѯ Ѯ
    ѮѮ Ѯ       O         Ѯ Ѯ Ѯ
  ,~. -. ,~-.  ╰╯       Ѯ  ѮѮ
  (Ѯ _(   ' _)-.  ,~--.  ѮѮ   ѮѮ
  ,~'_`   ,~-_)„(     ) )-. Ѯ    Ѯ
  (_(_.--.,~-.--.(_(_.,-~ ),~-.,~-. )
  Pozdrawiamy:)

 • sp17rzeszow
  sp17rzeszow
  217.96.xxx.xxx
  2018-01-16 21:43 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy i serduszka zostawiamy )
  ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

 • spczaszyn
  spczaszyn
  83.24.xxx.xxx
  2018-01-16 19:44 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Przesyłamy pozdrowienia.

 • SKOSiecieborzyce
  SKOSiecieborzyce
  91.216.xxx.xxx
  2018-01-16 19:09 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  **********************************
  Wieczorne pozdrowienia :):):):):)
  **********************************

 • szkolawiechlice
  szkolawiechlice
  77.114.xxx.xxx
  2018-01-16 18:19 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ


  ****************************************************
  Wtorkowe śnieżne pozdrowienia przesyła SKO w Wiechlicach:)
  ****************************************************

 • spilowa
  spilowa
  195.117.xxx.xxx
  2018-01-16 17:27 | Temat: ...
  ODPOWIEDZ

  ✬ * ∗ *☆ ∗ * ☆ * ☆
  ●═══════◄▒▒►═══════●
  💕 . . * 💕 ☆. + * . * 💕 * ☆. 💕 * . 💕
  ☆ ☆serdecznie pozdrawiam☆ * ☆
  * . + *MIŁEGO WIECZORKU. + * .
  ●═══════◄▒▒►═══════●
  ✬ * ∗ *☆ ∗ * ☆ * ☆

 • PSPCelestynow
  PSPCelestynow
  178.42.xxx.xxx
  2018-01-16 15:37 | Temat: Ferie
  ODPOWIEDZ

  My już odpoczywamy.
  Życzymy Wam ciekawych, aktywnych i bezpiecznych ferii.
  Celestynowska "Zośka"

 • Chichy
  Chichy
  83.23.xxx.xxx
  2018-01-16 13:22 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  _ »̯̆◊̯̆«___ »̯̆◊̯̆«___ »̯̆◊̯̆«___ »̯̆◊̯̆«
  *___ »̯̆◊̯̆«`POZDRAWIAMY___ »̯̆◊̯̆«
  __ »̯̆◊̯̆«___ »̯̆◊̯̆«___ »̯̆◊̯̆«___ »̯̆◊̯̆«_
  ___ »̯̆◊̯̆« BLOGOWYCH PRZYJACIÓŁ___ »̯̆◊̯̆«
  #*#*___ »̯̆◊̯̆« ___ »̯̆◊̯̆«
  ___ »̯̆◊̯̆«___ »̯̆◊̯̆«___ »̯̆◊̯̆«___ »̯̆◊̯̆«___ »̯̆◊̯̆«

 • ZSPKorfantowZyrafki
  ZSPKorfantowZyrafki
  78.8.xxx.xxx
  2018-01-16 12:12 | Temat: HURAAAA FERIE
  ODPOWIEDZ

  My też mamy ferie.
  __ »̯̆◊̯̆«___ »̯̆◊̯̆«___ »̯̆◊̯̆«___ »̯̆◊̯̆«
  *___ »̯̆◊̯̆«`POZDRAWIAM ___ »̯̆◊̯̆«
  __ »̯̆◊̯̆«___ »̯̆◊̯̆«___ »̯̆◊̯̆«___ »̯̆◊̯̆«_
  ___ »̯̆◊̯̆« BLOGOWYCH PRZYJACIÓŁ___ »̯̆◊̯̆«
  #*#*___ »̯̆◊̯̆« Z ORFANTOWA ___ »̯̆◊̯̆«
  ___ »̯̆◊̯̆«___ »̯̆◊̯̆«___ »̯̆◊̯̆«___ »̯̆◊̯̆«___ »̯̆◊̯̆«