23.03.2019

Zapraszamy wszystkich do udziału

w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "EKO T-shirt SKO" :)


SKO w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Mikołaja  w Kole

oraz

PKO Bank Polski oddział 1 w Kole 

zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym:


„ EKO T-shirt SKO” 

img

Zadanie konkursowe:
Już wkrótce kwiecień - miesiąc, w którym obchodzimy Światowy Dzień Ziemi, a  w SKO i na Szkolnych Blogach promowane są działania związane z ekologią. Dlatego przygotowaliśmy dla WAS konkurs – zaprojektujcie T-shirt, który będzie zachęcał do działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i jednocześnie promował SKO. Wykonana praca powinna zawierać element graficzny, charakterystyczny dla SKO i krótkie hasło bądź rysunek dotyczący ekooszczędzania.  Po za tym - nie stawiamy przed Wami żadnych ograniczeń – liczy się pomysł, wyobraźnia, kreatywność i przesłanie. Stwórzcie T-shirt, w którym chcielibyście chodzić na co dzień. 

Cele konkursu: 
•    promowanie i rozpowszechnianie działalności Szkolnych Kas Oszczędności
•    zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska i zasobów naturalnych Ziemi
•    rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej uczniów 

Uczestnicy ( kategorie)
•    uczniowie klas „ 0” , 1-3 szkół podstawowych,
•    uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych i gimnazjalnych,
•    wychowankowie Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych

 Warsztat:
• konkurs nie obejmuje prac przestrzennych,
• technika plastyczna – dowolna: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie itp.,
• format – dowolny

Założenia organizacyjne:
• każdy uczestnik ma prawo do złożenia w konkursie jednej pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu, wykonanej indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych);
praca musi być opisana: imię i nazwisko autora, klasa do której uczęszcza; imię i nazwisko opiekuna; nazwa i adres  szkoły/placówki oraz zawierać oświadczenie ( Zał. 1);
• prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przejściem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatorów bez prawa do wynagrodzenia twórcy; dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu  wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody;
• z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatorów; Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania (druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania);
• Organizatorzy nie zwracają prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, prac wysłanych po terminie, jak również z niego wyłączonych;
• nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Komisji Konkursowej; żadne odwołania nie zostaną uwzględnione;
• prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą, z dopiskiem „ Konkurs SKO” w terminie do 10 maja 2019r. na adres Organizatora – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Mikołaja , ul. Kolejowa 13-15 ; 62-600 Koło; ( decyduje data stempla pocztowego), prace nadesłane po terminie nie będą oceniane;
• Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki;
• o wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa; Komisję powołują Organizatorzy;
• Organizatorzy określają termin i miejsce obrad Komisji; decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna; odwołania nie zostaną uwzględnione;
• Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej z grup wiekowych; autorzy tych prac otrzymają nagrody; nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny; Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych lub wyróżnień;
• nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej  poprzez zamieszczenie listy laureatów na stronach: www.szkolneblogi.pl/blogi/sosw-kolo oraz www.soswkolo.szkolnastrona.pl , w terminie do 20 maja 2019r.;
• nagrody oraz dyplomy zostaną przesłane laureatom drogą pocztową; zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie initernetowej SOSW w Kole, na platformie SzkolneBlogi SOSW Koło oraz zaprezentowane na pokonkursowej wystawie w PKO Banku Polskim Oddział 1 w Kole;                                                                                                                                                                                                                         


Zachęcamy i zapraszamy Was do udziału w konkursie !!!
Z niecierpliwością czekamy na Wasze prace !!!

 

Oświadczenie (załącznik 1)


Akceptuję Regulamin. Oświadczam, że nadesłana praca jest wynikiem osobistej twórczości…………………………..……………………………………................. (imię i nazwisko) – dziecka, którego jestem rodzicem /opiekunem prawnym i nie narusza praw podmiotów trzecich. Udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych zgody Organizatorowi na wykorzystanie nadesłanej Pracy dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i jej zarchiwizowania. Jednocześnie udzielam zgody Organizatorowi na nieograniczone w czasie wykorzystywanie Pracy  na szkolnych blogach,  w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora, gazetach lokalnych. W przypadku zwycięstwa pracy Uczestnika w Konkursie, wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania Uczestnika, na profilach Organizatora w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora.


…………………………………………………………….
 (podpis rodzica/opiekuna).

58
Dodaj Komentarz
  • 13
  • 7
  • 22
Komentarze