19.01.2019

Zimowe zajęcia „Sprawnego Dolnoślązaczka”

W ramach zimowych zajęć ruchowych projektu sportowego „Sprawny

Dolnoślązaczek”, uczniowie klasy 1a wytrwale przygotowują się do zdobycia

kolejnych , tym razem zimowych, sprawności fizycznych. Dodatkową motywacją

do wzmocnienia swojej kondycji są zbliżające się ferie zimowe.

 

Dzieci chęt­nie bawią się puszy­stym, bia­łym puchem, któ­rego sporo ostat­nio

napa­dało, tym samym przy­go­to­wują swój orga­nizm do niskich, zimo­wych

tem­pe­ra­tur, a naj­lep­szym na to spo­so­bem jest har­to­wa­nie orga­nizmu, czyli

korzy­sta­nie z dobro­dziejstw minu­so­wej tem­pe­ra­tury. Stop­niowe i odpo­wie­dzialne

oswa­ja­nie ciała z zim­nem, może przy­nieść dla zdro­wia wiele korzy­ści. Har­to­wa­nie

spra­wia, że orga­nizm w inny spo­sób gospo­da­ruje cie­płem i w efek­cie uod­par­nia się

na dzia­ła­nie czyn­ni­ków zewnętrz­nych. Musi się ono jed­nak odby­wać stop­niowo,

z uwzględ­nie­niem wszel­kich środ­ków ostroż­no­ści. Tak też robią pierw­szo­kla­si­ści,

któ­rzy po serii zdro­wych spa­ce­rów, roz­po­częli swoje zimowe i pomy­słowe zabawy.

Na szkol­nym boisku były już rzuty śnież­nymi kulami, lepie­nie bał­wa­nów i zapór

śnież­nych, zjazdy i pod­jazdy oraz leże­nie na śniegu z odbi­ja­niem wła­snych śla­dów,

tzw. orzełki.

Tak przy­go­to­wani mogą już upra­wiać wszyst­kie zimowe dys­cy­pliny i zdrowo

korzy­stać z uro­ków zimy.