31.01.2018

Wycieczka do Wrocławia

10.01.2018 r. uczniowie klas I a, I b i klasy II Szkoły Podstawowej nr 2 wybrali się

ze swoimi wychowawcami na wycieczkę do Wrocławia.

Swoją przy­godę dzieci roz­po­częły od wro­cław­skiego Sta­dionu, gdzie zwie­dziły naj­więk­szą

w Pol­sce Wystawę Budowli z Kloc­ków LEGO. Tu zabawę połą­czono z edu­ka­cją. Ucz­nio­wie

z zain­te­re­so­wa­niem obej­rzeli naj­więk­szy na świe­cie samo­lot wyko­nany z miliona kloc­ków,

fascy­nu­jące modele uka­zu­jące budowę ukła­dów i narzą­dów wewnętrz­nych czło­wieka,

inte­rak­tywną mapę Europy, wielką kolek­cję Star Wars i wiele innych cie­ka­wych eks­po­zy­cji.

Szcze­gólną popu­lar­no­ścią cie­szyły się wize­runki Roberta Lewan­dow­skiego, Rafała Sonika

oraz naj­wyż­szego czło­wieka w histo­rii. Dzieci mogły także sko­rzy­stać ze Strefy Zabaw

kloc­kami czyli FUN PARK, gdzie popi­sy­wały się kre­atyw­no­ścią i wcie­liły się w rolę

kon­struk­to­rów róż­nych pojaz­dów.

Następ­nym eta­pem wycieczki było Kolej­kowo. Ucz­nio­wie podzi­wiali ogromną, tęt­niącą

życiem, makietę, która przed­sta­wiała wspa­niały Dolny Śląsk. Twórcy doło­żyli wszel­kich

sta­rań, aby jak naj­do­kład­niej odwzo­ro­wać rze­czy­wi­stość i przed­sta­wić życie minia­tu­ro­wych

miesz­kań­ców Kolej­kowa, uka­zu­jąc ich w prze­róż­nych sytu­acjach dnia codzien­nego.

W Kolej­ko­wie można było zoba­czyć życie na wsi, towa­rzy­szyć tury­stom pod­czas gór­skich

wypraw, brać udział w akcji ratun­ko­wej, obser­wo­wać pracę leśni­czych, nar­cia­rzy, kup­ców,

pra­cow­ni­ków budow­la­nych, cyr­kow­ców oraz leni­stwo pla­żo­wi­czów.

Na zakoń­cze­nie dzieci udały się do Manu­fak­tury Cukier­ków i Liza­ków. Poznały tam sekret

ręcz­nego wyrobu sło­dy­czy oraz zoba­czyły, z jaką pasją powstają cza­sem bar­dzo

skom­pli­ko­wane wzory w cukier­kach oraz wyjąt­kowe kla­syczne lizaki o prze­róż­nych kształ­tach.

Każdy wyko­nał swo­jego lizaka i otrzy­mał paczkę słod­ko­ści.

Wycieczka byłą bar­dzo udana. Zmę­czeni, ale bar­dzo zado­wo­leni ucznio­wie wró­cili do Luba­nia

i już z nie­cier­pli­wo­ścią ocze­kują następ­nego wyjazdu.

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

 

 

 

 

 

 

 

 

43
Dodaj Komentarz
 • 17
 • 9
 • 3
Komentarze
 • Sp3Bart
  Sp3Bart
  176.97.xxx.xxx
  2018-02-04 10:31 | Temat: /
  ODPOWIEDZ

  Serdecznie pozdrawiamy blogowych przyjaciół! Miłej niedzieli:)

 • sp17rzeszow
  sp17rzeszow
  83.31.xxx.xxx
  2018-02-04 08:54 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  .. .˜”*°•۞•°*”˜ ˜”*°•۞•°*”˜...
  ˜”*°•۞.DZIEŃ DOBRY °•۞•°°•۞•°
  WITAM°•۞•°W ZASNIEŻONY NIEDZIELNY PORANEK
  °•۞•° °•۞•°°•۞•°°•۞•°°•۞•°
  DZIĘKUJĘ ZA ODWIEDZINY°•۞•°°•۞•°
  POZDRAWIAM SERDECZNIE °•۞•°
  °•۞•°°•۞•°°•۞•°°•۞•°

 • WiolettaS
  WiolettaS
  188.146.xxx.xxx
  2018-02-03 22:47 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  Cieplutko pozdrawiamy:)

 • krsoj
  krsoj
  92.55.xxx.xxx
  2018-02-03 22:36 | Temat: SOSW KOŁO:)
  ODPOWIEDZ

  Serdecznie pozdrawiamy blogowych przyjaciół! Dziękujemy za odwiedziny i super komentarze:) Miłej niedzieli:)

 • ZSBratian
  ZSBratian
  77.87.xxx.xxx
  2018-02-03 21:43 | Temat: ;
  ODPOWIEDZ

  Gorąco pozdrawiamy!!!

 • sp2wszprotawie
  sp2wszprotawie
  194.88.xxx.xxx
  2018-02-03 17:12 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  ═══ღ۰̮̑●̮̑۰ ღ═══──
  ╔═══════════════۰̮̑●̮̑۰
  ║ ║┏╮╭┓═══════۰̮̑●̮̑۰
  ║╭╰▄ ▄ ╯╮.POPOŁUDNIOWE
  ║╰╭▀ ▀ ╮╯.... POZDROWIENIA W SOBOTĘ
  ║ ┗╯╰┛............ PRZESYŁAMY
  ╚═ ═══════۰̮̑●̮̑۰════ I SERDECZNIE WAS
      ──═══ღ۰̮̑●̮̑۰ ღ══POZDRAWIAMY

 • skobierutow
  skobierutow
  176.227.xxx.xxx
  2018-02-03 17:12 | Temat:
  ODPOWIEDZ

  Weekendowo pozdrawiam z Bierutowa ☺

 • SKOSiecieborzyce
  SKOSiecieborzyce
  31.0.xxx.xxx
  2018-02-03 15:24 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  życzymy udanego weekendu
  😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

 • MironaSKOWilkowo
  MironaSKOWilkowo
  37.47.xxx.xxx
  2018-02-03 14:19 | Temat: SKO Wilkowo
  ODPOWIEDZ

  Serdecznie z podróży pozdrawiam i głosik sympatii zostawiam :-)

 • spilowa
  spilowa
  195.117.xxx.xxx
  2018-02-03 13:26 | Temat: ...
  ODPOWIEDZ

  💕 . . * 💕 ☆. + * . * 💕 * ☆. 💕 * .
  ●═══════◄▒▒►═══════●
  ✬ * ∗ *☆ ∗ * ☆ * ☆
  Pozdrawiamy i życzymy miłego weekendu:)
  💕 . . * 💕 ☆. + * . * 💕 * ☆. 💕 * .
  ●═══════◄▒▒►═══════●
  ✬ * ∗ *☆ ∗ * ☆ * ☆

 • SKOwDlugiem
  SKOwDlugiem
  80.51.xxx.xxx
  2018-02-03 11:16 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  •°*”˜.•°*”˜ Dzień dobry ˜”*°•.˜”*°•
  ______________,§§§§§§§§§§s.
  ____________,§§§§§§§§§§§§__§
  __________§§§§§§§§§§§§§§__§§§
  _________§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§
  ________§§§§§§§§§§§§§§§§§§
  ________§§"..`""""´..""""§§§§§§
  ________*__● ____●____ "§§§§
  ________*___< __________"§§
  _\^^^^^'/*__ •-•__________*
  _ \'^^^^'/§§§§§§§§§'§§§§§'§§,
  __\^^^^/§§§§§§§§§§'§§§§§'§§,
  __-\^^^/_*§§§§§§§§§'§§§§§§_*
  ___ '"'||"''___________ §§§§§§§_*
  ___*_||______●_____§§§§§§§§_ *
  __**_||***.________§§§§§§§§__ *
  _*_______*_● ____§§§§§§§§*___*
  _*______.* _________ .***_____ *
  __`**||*´__ ●_______ *._______.*
  ___*_||_______________`*****´*
  ____*||_____●______________**
  _____||___________________**
  _____||**____●__________**
  ________`*~~**~~**~**
  Za wizytę na naszym blogu dziękuję.
  Serdecznie pozdrawiam.
  Głosik 16 na wpis zostawiam.
  Życzę wspaniałego dnia.

 • Daniszek
  Daniszek
  87.248.xxx.xxx
  2018-02-03 10:49 | Temat: ***
  ODPOWIEDZ

  ║........❤️....
  ║║❤️❄❤️
  ║║.....❤️...
  ╬╬═══ Pozdrawiam
  w sobotni pogodny dzień ❤️

 • izabela720
  izabela720
  94.254.xxx.xxx
  2018-02-03 10:46 | Temat: SKO W SP2 W LUBANIU
  ODPOWIEDZ

  __________☀️______☀️______☀️
  _____☀️____☀️☀️___☀️☀️__☀️☀️
  ______☀️☀️__☀️☀️_☀️☀️_☀️☀️ Słonecznie Was pozdrawiamy
  _☀️_____☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️
  _☀️☀️___☀️__________☀️☀️☀️☀️☀️☀️ i życzymy
  ___☀️☀️☀️___☘️____☘️___☀️☀️☀️☀️
  ______☀️________________☀️☀️☀️ fantastycznego
  _☀️☀️☀️☀️______❤️______☀️☀️☀️☀️☀️
  ☀️☀️☀️☀️☀️___________☀️☀️☀️☀️ weekendu:)
  _____☀️☀️☀️_________☀️☀️☀️☀️☀️
  ____☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️
  _☀️☀️____☀️☀️☀️_☀️☀️☀️_☀️☀️
  ☀️_____☀️☀️_____☀️☀️_____☀️
  _____☀️☀️________☀️☀️
  ____☀️____________☀️

 • izabela720
  izabela720
  94.254.xxx.xxx
  2018-02-03 10:42 | Temat: SKO W SP2 W LUBANIU
  ODPOWIEDZ

  __________☀️______☀️______☀️
  _____☀️____☀️☀️___☀️☀️__☀️☀️
  ______☀️☀️__☀️☀️_☀️☀️_☀️☀️ Słonecznie Was pozdrawiamy
  _☀️_____☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️
  _☀️☀️___☀️__________☀️☀️☀️☀️☀️☀️ i życzymy
  ___☀️☀️☀️___☘️____☘️___☀️☀️☀️☀️
  ______☀️________________☀️☀️☀️ fantastycznego
  _☀️☀️☀️☀️______❤️______☀️☀️☀️☀️☀️
  ☀️☀️☀️☀️☀️___________☀️☀️☀️☀️ weekendu:)
  _____☀️☀️☀️_________☀️☀️☀️☀️☀️
  ____☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️
  _☀️☀️____☀️☀️☀️_☀️☀️☀️_☀️☀️
  ☀️_____☀️☀️_____☀️☀️_____☀️
  _____☀️☀️________☀️☀️
  ____☀️____________☀️

 • maria.kon
  maria.kon
  83.20.xxx.xxx
  2018-02-03 10:34 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  *°•._˜”*°••°*”˜_.•*”˜˜”*°•.
  ****DZIEŃ****DOBRY
  •°*”˜.•°*”˜.•°* ”˜_˜”*°•.˜”
  ৡৣ  MIŁEGO ৡৣ❤️ৡৣ
    ,ৡৣ❤️ৡৣ DNIA ☀️,҉, ܓ
  ڰۣڿ•✿ ڰۣڿ•✿ ৡৣ❤️ৡৣ ŻYCZĘ

 • Kangurzyca
  Kangurzyca
  83.30.xxx.xxx
  2018-02-03 10:13 | Temat: SP Krzyszkowice
  ODPOWIEDZ

  ۰̮̑●̮̑۰ ۰̮̑●̮̑۰
  )¯`.|/""`` WITAM
  `-.|/.´¯)``SERDECZNIE
  /.- ✿ ŻYCZĘ
  •✿•══════════════•✿•
  ╔╗╔╗ ╦ ╦ ╔░╔═╗╔═╗
  ║╚╝║ ║ ╠╝ ░╠═░░░║
  ╩░░╩ ╩ ╚═╝ ╚═╝╚═╝
  ╔═╗╔═╗╦═╗╔═╗╔╦╗╦░╦
  ╚═╗║░║╠═╣║░║░║░╚╦╝
  ╚═╝╚═╝╩═╝╚═╝░╩░░╩
  •✿•══════════════•✿•

 • patka1
  patka1
  94.254.xxx.xxx
  2018-02-03 08:53 | Temat: Aktyw SKO Wilkowo
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiam serdecznie i do nas na bloga zapraszam☺️

 • sp323
  sp323
  89.73.xxx.xxx
  2018-02-03 07:03 | Temat: /
  ODPOWIEDZ

  WITAM SERDECZNIE Z SAMEGO RANA !!!

  _____(''''''''')o (''''''''')o_________
  (♥[██]♥)(♥[██]♥)(♥[██]♥)

  Ślę Ci Uśmiechów sto
  ciepłych jak promyk Słońca
  żeby myśli pogodne
  nie miały końca,
  żeby Radość
  w Twym Sercu
  zawsze gościła
  i od smutków
  skutecznie broniła...

  * __  *  ▓████▓
  _      ▓████████▓
  * _░░▌ *▓████████▓
  ░░░░▌  __▓████████▓
  ▌░░▌  ▓█████████████▓
   ▌░▌ ▓██▓▒*░░     ░░ .▒*
    ▌▌_  *▒░       .■  .■  ▒*
  _  ▌░  *▒░░        ██►  ▒ *
  _  ▌   ▓█▓▒░░    ·.▄▄.· ▒*
  _   ▌  ▓████▓▒░░   ░░▒*
   *  ░▌**▓███████████▓*
  _   *▒▌░   ****▓███▓ ░░▒*
    _*▒░▌  *   ░░▓████▓░░▒*
  _  *▒░░    * ░░▓█████▓░▒*
  _  _*▒░░   * ░░▓██████▓*
      * ***▒░~░░▓███████▓
  *▒░░▓ POZDRAWIAM:))▓░░▒*

 • ZSPKorfantowZyrafki
  ZSPKorfantowZyrafki
  78.8.xxx.xxx
  2018-02-03 00:27 | Temat: Wycieczka
  ODPOWIEDZ

  Super wycieczka.
      ╰)─╭╯ )  ╭- ♥
  „_„„-~”˜"'╰,•’``’•,•’``’•,
  —╯„╰(╯ „.•,`’•,*,•’`,•’
  .........……....`’•,,•’`
  ) -~”◕WITAM ♥    ╰)─╭╯ )  ╭- ♥
     ╭-)-╮" ◕ ~.,.„.~ ◕WAS ♥
     ╰╮ )     ◕ MILUTKO ♥
        \/I POZDRAWIAM  ╰)─╭╯ )  ╭- ♥
      ╰)─╭╯ )  ╭- ♥ Z KORFANTOWA    ╰)─╭╯ )  ╭- ♥ .

 • nsplugiwielkie
  nsplugiwielkie
  188.146.xxx.xxx
  2018-02-02 23:38 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy serdecznie i życzymy spokojnego weekendu :)

 • sp17rzeszow
  sp17rzeszow
  217.96.xxx.xxx
  2018-02-02 23:17 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  ︵.ԑ̮̑♦̮̑ɜ.︵.ԑ̮̑♦̮̑ɜ.︵.ԑ̮̑♦̮̑ɜ.︵.ԑ̮̑♦̮̑ɜ.︵.ԑ̮̑♦̮̑ɜ.︵.ԑ̮̑♦̮̑ɜ
  DZIĘKUJĘ ZA ODWIEDZINY
  (¨`•.•´¨)=♥ MIŁEGO
  =`•.(¨`•.•´¨)=♥ WEEKENDU
  ===`•.¸.•´(¨`•.•´¨)=♥ ZYCZĘ
  ︵.ԑ̮̑♦̮̑ɜ.︵.ԑ̮̑♦̮̑ɜ.︵.ԑ̮̑♦̮̑ɜ.︵.ԑ̮̑♦̮̑ɜ.︵.ԑ̮̑♦̮̑ɜ.︵.ԑ̮̑♦̮̑ɜ

 • 82.139.xxx.xxx
  2018-02-02 21:56 | Temat: sko Natolin
  ODPOWIEDZ

  DZIĘKUJĘ ZA ODWIEDZINY°•۞•°°•۞•°
  POZDRAWIAM SERDECZNIE °•۞•°
  °•۞•°°•۞•°°•۞•°°•۞•°

 • sptereszewo
  sptereszewo
  109.196.xxx.xxx
  2018-02-02 20:06 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Gorąco pozdrawiam i życzę udanego weekendu.

 • Chichy
  Chichy
  83.25.xxx.xxx
  2018-02-02 09:43 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  erdecznie pozdrawiamy i życzymy pięknego dnia

 • SKO Mętów
  SKO Mętów
  89.186.xxx.xxx
  2018-02-02 09:07 | Temat: Pozdrowienia
  ODPOWIEDZ

  (`*•.¸ (`*•.¦.•*´) ¸.•*´)(`*.¦•*´¨)
  `•.¸(*)DZIEŃ DOBRY(¦)¸.•*´¨)
  (¸.•*(¸.•*´¨¦¨`*•.¸)*•.¸)¦.•

  Pozdrawiamy z Mętowa :)
  Szkoda, że Wrocław jest tak daleko od nas!

 • renols
  renols
  79.186.xxx.xxx
  2018-02-02 08:55 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  ⛄❄⛄❄⛄❄⛄❄⛄❄⛄❄⛄
  Chociaż mroźny ranek
  przymknij oko lewe,
  słońce w kapeluszu
  chce odwiedzić Ciebie
  by do słodkiej kawy
  z aromatem duszy
  tak niespostrzeżenie
  dobry humor wkruszyć
  w nos też pocałować,
  pomyślność rozłożyć
  w zdarzenia szczęśliwe
  w uśmiechu powodzi
  ⛄❄⛄❄⛄❄⛄❄⛄❄⛄❄⛄
  Pozdrawiamy i życzymy udanego weekendu:)

 • krsoj
  krsoj
  92.55.xxx.xxx
  2018-02-01 22:51 | Temat: SOSW KOŁO:)
  ODPOWIEDZ

  ░░░░░★
  __★░░░░░★-★ MIŁEGO
  _★░░░░ ★__/\__ ★
  ★░░░░★-->•★•<--★
  ★░░░░★-->•★•<--★
  _★░░░░★——\/——★
  __★░░░░░★-★ WIECZORKU
  _____★░░░░░★
  ★(—`'*.(—*.¸_¸.* ★ *.¸_¸.*'
  —).*'´—)★

  Serdeczne pozdrowienia z Koła :)

 • SKOSiecieborzyce
  SKOSiecieborzyce
  91.216.xxx.xxx
  2018-02-01 22:32 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  *'¯*•. MIŁEGO
  ...*•-•* ..)
  ……. .•* WIECZORU

 • sptereszewo
  sptereszewo
  109.196.xxx.xxx
  2018-02-01 22:11 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Gorąco pozdrawiam i głosik 12 na wpisie zostawiam.

 • sp2wszprotawie
  sp2wszprotawie
  194.88.xxx.xxx
  2018-02-01 21:41 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy serdecznie wieczorową porą ze Szprotawy:)

 • skobierutow
  skobierutow
  176.227.xxx.xxx
  2018-02-01 21:05 | Temat:
  ODPOWIEDZ

  Super wycieczka, dużo atrakcji ☺ Dziękuję za odwiedziny na naszym blogu. Pozdrawiam cieplutko wieczorową porą 🌞

 • Dwunastka
  Dwunastka
  62.141.xxx.xxx
  2018-02-01 19:16 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy!

 • Chichy
  Chichy
  83.25.xxx.xxx
  2018-02-01 12:03 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  Głosik dla blogowych przyjaciół

 • olusia.5
  olusia.5
  178.37.xxx.xxx
  2018-02-01 10:47 | Temat: ZIELONE KOŁO - SP2
  ODPOWIEDZ

  ____________MMM.
  __________;M";M:M;;
  _________,'M;:M"MM'.
  ________,M;.M;MM;MM:
  _______;MMM::MMMMM:
  ______,MMMMM'MMMMM:
  ______;MMMMMMMMMMM
  ______MMMMM:MMMMMM:
  ______:MM:,M;MMMMMM'
  _______'::M'MMMMMMM:
  _________';M:MMMMM"
  __________''"""'"Y""'""
  _____________.Y.
  ______________M.
  ______________M.
  _:M___________M________M.
  _':M.__________M_______;M'
  __'MM;________M______;MM:
  __:MMM.______M______;MM:
  __':MMM;_____M_____:MMM:
  __:MMMM.____M____:MMMM:
  __:MMMM:____M___.:MMMM:
  __:MMMM:____M___:MMMM:
  __:MMMMM___M__;MMMMM:
  __'MMMMM;__.M__,MMMMM:
  ___:MMMMM._.M_;MMMMM'
  ____:MMMM;__M_:MMMMM"
  _____'MMMM__M_;MMMM"
  ______':MM___M_,MMM:'
  ________"":___M_:""´.
  __:MMMM:MMMM:MMMM:MMM
  ___:MMMM:MMMM:MMMM:M
  _____:MMMM:MMMM:MMM
  _______:MMMM:MMMM:
  ____________MMM.'
  __________ MMM.'
  ________ MMM.'
  _______MMM.'
  ___ MMM'.'.'.'.'.'.'MMMMM
  __ MMM'.'.'.'.MMM'.'.'.'.'.MMM
  _ MMM'.'.'.'.MMM'.'.'.MM'.'.'.'.MM
  MMM'.'.'.'.'.'.'MMM'.'.'MM'.'.'.'.'.MM
  MMM'.'.'.'.'.'.'.'.MMMM'.'.'.'.'.'.'.'MM
  _MMM'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.''.'.'..'.'.''.MM
  __MMM'.'.'.'.DOBREGO.'.'.'.'''MM
  __MMM'.'DNIA ŻYCZĘ```'.'.'MM
  ______MM'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.MM
  ________MMMMMMMMM
  PRZEZ MAŁĄ CHWILECZKĘ
  TU U CIEBIE BYŁAM,
  A GDY MIAŁAM ODEJŚĆ
  KWIATKA ZOSTAWIŁAM.
  _____♥___/\ __♥
  ___♥___\_`\/`_/__ ♥
  _♥___<_>(●)<_>__ ♥
  ___♥___/_,/\,_\__♥
  _____♥___\/__♥
  POZDRAWIAM CIEPŁO !!!

 • sp2wszprotawie
  sp2wszprotawie
  194.88.xxx.xxx
  2018-01-31 21:59 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy i życzmy spokojnej nocki:)
  Super wycieczka. Nasi uczniowie też byli na wystawie klocków LEGO we Wrocławiu:)

 • PSPCelestynow
  PSPCelestynow
  178.42.xxx.xxx
  2018-01-31 21:06 | Temat: Pozdrowienia
  ODPOWIEDZ

  Wrażeń moc:)
  Pozdrawiam.
  Celestynowska "Zośka"

 • spnr7
  spnr7
  83.7.xxx.xxx
  2018-01-31 19:59 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  *** Dobry wieczór ***
  ...★............★....>,"< ★
  ....._/|_★......★ * ˚ ˚ ˛ ˚* ˚
  ....>,"< ★...★...★*__Π___*。*
  ˛ *__Π___*。* ˚ ˚ /______/~\。 ˛
  */______/~\。˚ ˚|田田 |門| ˚ ˚ ˛
  |田田 |門| ˚ ˛ ★**☆ ★..**
  ☆ * * * ☆ * * ☆
  * * ☆
  `**** Miłego wieczoru *** Pozdrawiam:)

 • sptereszewo
  sptereszewo
  109.196.xxx.xxx
  2018-01-31 18:01 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Serdecznie pozdrawiam.

 • spczaszyn
  spczaszyn
  83.24.xxx.xxx
  2018-01-31 16:36 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Miłego wieczoru, pozdrawiamy.

 • spilowa
  spilowa
  195.117.xxx.xxx
  2018-01-31 16:08 | Temat: ale fajnie:)))
  ODPOWIEDZ

  🌸 💜 🌸 〰 Pozdrawiam i życzę miłego popołudnia 〰 🌸 💜 🌸

 • SylwkaskoOrzysz
  SylwkaskoOrzysz
  46.215.xxx.xxx
  2018-01-31 13:40 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  Serdeczne środowe pozdrowienia.

 • SKOSiecieborzyce
  SKOSiecieborzyce
  83.18.xxx.xxx
  2018-01-31 13:30 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  MIŁEGO DNIA
  __________________$___$$$$_
  ________________ $__$$$$$$$$
  __$$$$$$$______$_$$$$$
  _$$$$$$$$$____$$$$$
  $______$$$$__$
  _________$$ _$
  __________$$$
  __________$$
  ____________$
  POZDRAWIAMY

 • Chichy
  Chichy
  83.25.xxx.xxx
  2018-01-31 11:43 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  “~. »̯̆●̯̆«¸.~“˜¨
     ¨˜“»̯̆‹›̯̆«´/` , »̯̆●̯̆«
        _(""""")___
     ´ԑ̮̑♦̮̑ɜ´\` »̯̆◊̯̆«.~“˜
      ¨˜“»̯̆●̯̆« /` ,ԑ̮̑♦̮̑ Serdecznie pozdrawiamy
     ¨˜“~´\`/»̯̆‹›̯̆«¸.~“˜¨
      ¯¯¯ `▬´