21.11.2018

Wizyta w Bibliotece Miejskiej

13 listopada uczniowie klasy IV a udali się na zajęcia do Miejskiej i Powiatowej

Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej w Lubaniu.

Tego dnia dzieci przej­rzały nowo­ści wydaw­ni­cze, zapo­znały się z ofertą biblio­teki.

Z zain­te­re­so­wa­niem wysłu­chały infor­ma­cji o cyklicz­nych zaję­ciach, spo­tka­niach

autor­skich, pla­no­wa­nych wysta­wach i warsz­ta­tach, które ze sta­ran­no­ścią są

przy­go­to­wy­wane przez pra­cow­ni­ków. Dodat­kowo ucznio­wie odwie­dzili czy­tel­nię,

dział dla doro­słych oraz Salę Raj­ców.

Dzię­ku­jemy za miłe przy­ję­cie, na pewno sko­rzy­stamy jesz­cze z cie­ka­wych

pro­po­zy­cji, które znaj­dują się w ofer­cie biblio­teki.