09.04.2018

W salonie fryzjerskim

W ramach programu edukacji społecznej „Lubię Lubań”, uczniowie kl. III b z SP2,

wraz z wychowawczynią ,odwiedzili salon kosmetyczno–fryzjerski, a tam… działy

się cuda.

Celem wizyty było pozna­nie kunsztu fry­zjer­skiego i kosme­tycznego, wypo­sa­że­nia

i funk­cjo­no­wa­nia salonu. Trze­cio­kla­si­ści roz­po­zna­wali i odga­dy­wali poka­zy­wane

przez Panie prze­różne rekwi­zyty fry­zjer­skie i kosme­tyczne oraz wyja­śniali, do czego

się je wyko­rzy­stuje. Nie­spo­dzianką był pokaz mode­lo­wa­nia dziew­czę­cych

i chło­pię­cych fry­zur oraz fan­ta­zyjne ucze­sa­nia war­ko­czy dziew­czyn­kom. Chętne

dzieci sia­dały na fotele fry­zjer­skie i z przy­jem­no­ścią odda­wały się zabie­gom.

Niek­tóre dziew­czynki mogły poczuć się jak praw­dziwe klientki. Wszy­scy wspa­niale

się bawili. Atmos­fera była fan­ta­styczna. Dla więk­szo­ści dzieci praca fry­zjera

i kosme­tyczki oka­zała się cie­ka­wym zaję­ciem.

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

 

 

 

29
Dodaj Komentarz
  • 6
  • 9
  • 1