18.06.2018

Tydzień Obfitości

W minionym tygodniu odbył się w SP nr 2 „Tydzień Obfi­to­ści”.

Każ­dego dnia ucznio­wie szkoły kupo­wali samo­dziel­nie wyko­nane różne sma­ko­łyki:

kok­tajle owo­cowe, gala­retki, kolo­rowe kanapki, cia­sta i tosty oraz wytwory pracy

dzieci, tj. świece, kule kąpie­lowe, mydła czy zapa­chowe podu­szeczki. Wszyst­kie

środki finan­sowe zebrane pod­czas akcji zostały prze­ka­zane na zakup

spe­cja­li­stycz­nego sprzętu słu­cho­wego dla jed­nego z uczniów naszej szkoły.

Akcja cie­szyła się dużą popu­lar­no­ścią wśród dzieci i pra­cow­ni­ków szkoły, dla­tego

też udało się zebrać 1825, 50 zł. Dzię­ku­jemy wszyst­kim za zaan­ga­żo­wa­nie

i entu­zjazm w dzia­ła­niach na rzecz akcji. Poma­gajmy – razem możemy wię­cej!