03.11.2018

Sprawny Dolnoślązaczek

Kolejnym projektem edukacyjnym, który jest realizowany w kl. 1 a w SP2

w Lubaniu, obok projektu edukacji regionalnej „Lubię Lubań”, jest program

sportowy dla uczniów klas młodszych: „Sprawny Dolnoślązaczek”.

Projekt ma na celu zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych

do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.Malu­chy z klasy 1 a, SP2

w Luba­niu, bar­dzo chęt­nie i spon­ta­nicz­nie uczest­ni­czą w zaję­ciach wycho­wa­nia

fizycz­nego, tym bar­dziej, że jedna godzina w tygo­dniu pro­wa­dzona jest przez

tre­nera spor­to­wego, panią Dorotę Wajc­felt. Dodat­kową atrak­cją zajęć jest

moż­li­wość zdo­by­wa­nia róż­nych spraw­no­ści fizycz­nych, któ­rych potwier­dze­niem

są wlepki wkle­jane do imien­nych legi­ty­ma­cji ucznia. Pierw­szą spor­tową

spraw­no­ścią, która już została zdo­byta, jest TANCERZ.

Malu­chom życzymy tylko rado­snych zajęć spor­to­wych i dużej kon­dy­cji, by star­czyło

im sił na kolejne trzy lata spor­to­wej rywa­li­za­cji.