05.01.2019

„Polska Stajenka”, czyli JASEŁKA WIGILIJNE

Za nami święta Bożego Narodzenia, ale wspomnienia uroczystych, rodzinnych

przeżyć – wyniesionych zarówno z domu, jak i ze szkoły – wciąż nam towarzyszą.

Dzięki pracy twór­czej pięć­dzie­się­cio­oso­bo­wej bez mała grupy uczniów (głów­nie

klas pią­tych, ale i star­szych) spo­łecz­ność Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 2 miała oka­zję

w ostat­nim dniu nauki szkol­nej (21.12.2018 r.) uczest­ni­czyć w rado­snym,

roz­śpie­wa­nym, świą­tecz­nym wido­wi­sku teatral­nym.

    Zamysł tego­rocz­nych Jase­łek pole­gał na wpi­sa­niu zna­nych, tra­dy­cyj­nych scen

biblij­nych w sza­rość dnia, w życie prze­cięt­nej, pol­skiej rodziny. W ten spo­sób

akto­rzy po raz kolejny opo­wie­dzieli histo­rię zba­wie­nia, w którą zanu­rzony jest

każdy z nas.

Tak więc Boże Naro­dze­nie „zadziało się” znowu, byśmy wszy­scy stali się jego

uczest­ni­kami.

    Ponie­waż „Pol­ska Sta­jenka”, w któ­rej finale nie zabra­kło powszech­nie

roz­po­zna­wal­nego motywu kolęd­ni­ków, to spek­takl bożo­na­ro­dze­niowy o wymo­wie

uni­wer­sal­nej, toteż pre­zen­to­wany był już czte­ro­krot­nie dla róż­nego widza

(dla dzieci, mło­dzieży, doro­słych, senio­rów).