03.12.2018

Listy do Mikołaja z SP2

Każde dziecko wie, że list do Mikołaja trzeba koniecznie napisać, jeśli się tego

nie zrobi, Mikołaj może zapomnieć, że miał przyjść z prezentem. Tak też było

w piątek 23 listopada, w klasie 1a - wszystkie pierwszaki pisały swoje cudowne

listy.

O czym marzą dzieci? O co pro­siły Świę­tego?

Jak co roku o sło­dy­cze i zabawki – puz­zle, gry plan­szowe, książki, lalki, plu­szaki,

nawet wspo­mi­nały o tele­fo­nach komór­ko­wych. Auto­rzy listów pra­gną, by Miko­łaj,

choć na chwilę, zaj­rzał do domu każ­dego z nich. Pierw­szaki nie były ego­istyczne,

ponie­waż pro­siły także o zdro­wie i pracę dla naj­bliż­szych.

Teraz już tylko pozo­stało cier­pli­wie cze­kać na wizytę wspa­nia­łego gościa – już

6 grud­nia na pewno pojawi się w SP nr 2.