04.11.2018

Lekcja w „Niteczce”

W ramach zajęć programu edukacji regionalnej „Lubię Lubań”, uczniowie klasy 1a

SP2 wraz z wychowawczynią, uczestniczyli w ciekawych zajęciach praktycznych.

Dzieci odwiedziły panią Iwonę Suchanecką z pracowni „Niteczka” w Lubaniu.

Malu­chy przej­rzały wszyst­kie przy­bory kra­wiec­kie oraz poznały spo­sób dzia­ła­nia

maszyny do szy­cia. Dowie­działy się rów­nież, jakie czyn­no­ści musi wyko­nać

kraw­cowa, aby z kilku skraw­ków mate­riału mogło powstać ubra­nie.

Z zacie­ka­wie­niem obser­wo­wały wszyst­kie czyn­no­ści wyko­ny­wane przez Panią

Iwonę. Oka­zało się, że trzeba się wiele napra­co­wać, aby uszyć tak piękne

i nie­po­wta­rzalne rze­czy. Wszyst­kie dziew­czynki były zauro­czone i, oczy­wi­ście,

tego dnia chcia­łyby już roz­po­cząć pracę w tym zawo­dzie.

Na zakoń­cze­nie pierw­szaki podzi­wiały efekt pracy naszej kraw­co­wej –ubranko

dla pupila. Dzię­ku­jemy za cie­kawe spo­tka­nie!