26.11.2018

Laureaci konkursu - „Kim będę, gdy dorosnę”

19 listopada br. rozstrzygnięty został konkurs plastyczny, pt. „Kim będę,

gdy dorosnę”. Konkurs ten to jedno z zadań ogólnopolskiego projektu

edukacyjnego „Poznajemy zawody –świat ludzi dorosłych widziany oczami

dziecka”, do którego przystąpiła klasa Ia z SP 2.

Do rywa­li­za­cji sta­nęło 18 uczniów, któ­rzy wyko­nali wspa­niałe prace

przed­sta­wia­jące zawody ich marzeń. Prace zostały wyeks­po­no­wane w kla­sie

i pod­dane gło­so­wa­niu. Gło­so­wali sami uczest­nicy, ich rodzice, inni ucznio­wie

oraz nauczy­ciele uczący w tej kla­sie. Nale­żało speł­nić jeden waru­nek, auto­rzy

prac nie mogli gło­so­wać na swoją twór­czość.

Zwy­cięz­cami kon­kursu zostali: Karo­lina Kuch­mistrz, Oli­wier Socha i Julia Kujawa,

któ­rym gra­tu­lu­jemy kre­atyw­no­ści i umie­jęt­no­ści pla­stycz­nych, a całej kla­sie 1 a 

wytrwa­ło­ści w kolej­nych zada­niach reali­zo­wa­nych w ramach pro­jektu.