23.12.2018

IDĄ ŚWIĘTA…

Z okazji zbliżających się świąt przedstawiciele społeczności szkolnej

oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej wspólnie dekorowali pierniki

w ramach zajęć warsztatowych.

 

To już kolejne tak prze­miłe spo­tka­nie. Przy nastro­jo­wych dźwię­kach kolęd

i deko­ro­wa­niu świą­tecz­nych cia­ste­czek można było poczuć świą­teczną

atmos­ferę. Przy­jem­nej pracy towa­rzy­szyły miłe roz­mowy, a efekty cie­szyły

oczy barwą kolo­rów i wzo­rów, a tak­że… świet­nie sma­ko­wały!

Dzię­ku­jemy za miłą wizytę i moc pozy­tyw­nej ener­gii!