23.11.2018

Dzień bez papierosa!

15 listopada na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia.

Dzień ten, przypadający zawsze w trzeci czwartek listopada, ma już ponad

30-letnią tradycję.

Pomysł zro­dził się w Cali­for­nii, gdzie w 1974 roku zachę­cono ponad milion

pala­czy do odsta­wie­nia papie­ro­sów na jeden dzień. Oczy­wi­ście 24 godziny

nie wystar­czą – mają jedy­nie zachę­cić do cał­ko­wi­tego porzu­ce­nia nałogu.

Z cza­sem do walki z tyto­niem dołą­czył cały świat – zaczęły poja­wiać się

podobne ini­cja­tywy, jak na przy­kład Dzień bez Papie­rosa – obcho­dzony

31 maja. Na całym świe­cie tytoń zabija ponad 5 milio­nów osób każ­dego

roku – ponad 600 tysięcy to bierni pala­cze.

Tra­dy­cją Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 2 jest reali­za­cja pro­gramu edu­ka­cji

anty­ni­ko­ty­no­wej wśród uczniów klas 1–3. „Nie pal przy mnie pro­szę!” to hasło

prze­wod­nie pro­gramu. W zaję­ciach pro­fi­lak­tycz­nych, pt. „Czy­ste powie­trze

wokół nas” uczest­ni­czyły malu­chy z klasy I a. Pani  uwraż­li­wiła dzieci

na nega­tywny wpływ szko­dli­wego dymu niko­ty­no­wego, omó­wiła skutki pale­nia

papie­ro­sów oraz zwró­ciła uwagę naj­młod­szym na miej­sca, które warto omi­jać,

aby nie nara­żać swo­jego zdro­wia. W trak­cie zajęć ucznio­wie chęt­nie zabie­rali głos

i popi­sy­wali się wie­dzą na temat szko­dli­wego dzia­ła­nia dymu. Odbyli także spa­cer,

by dostrzec mnó­stwo dymią­cych komi­nów, które są źró­dłem zanie­czysz­cze­nia

naj­bliż­szego oto­cze­nia. Kolejną atrak­cją dla uczest­ni­ków pro­gramu było pozna­nie

Dinka – maskotkę dino­zaura, który jest boha­te­rem akcji pro­mu­ją­cej zdro­wie

wśród naj­młod­szych. Zakoń­cze­niem „zdro­wej lek­cji” były piękne por­trety Dinka,

boga­tego w zdrowe nawyki, wyko­nane z zapa­łem przez dzieci.

Po tak uda­nych zaję­ciach, miejmy nadzieję, że uwraż­li­wione malu­chy ni­gdy nie

się­gną w przy­szło­ści po papie­rosa!