23.06.2019

Czas podsumowań

Koniec roku szkolnego to czas podsumowań i nagradzania osób, którym

należą się podziękowania za ciężką pracę oraz zaangażowanie.

29.05.2019 r. odbyła się uro­czy­sta gala orga­ni­zo­wana przez PCE W Luba­niu.

Na uro­czy­stość przy­byli zapro­szeni goście, a przede wszyst­kim ucznio­wie

– lau­re­aci kon­kur­sów szcze­bla powia­to­wego. Z przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy,

że wśród wyróż­nio­nych uczniów zna­leźli się także przed­sta­wi­ciele Szkoły

Pod­sta­wo­wej nr 2. Tym razem naj­więk­sze suk­cesy nasi ucznio­wie odnie­śli

w kon­kur­sach recy­ta­tor­skich. Maja Witwicka z kl. II b zajęła I miej­sce w kate­go­rii

klas I-III, a Wik­tor Trza­skacz z kl. V a zdo­był III nagrodę w kate­go­rii kl. IV-VII.

Podzię­ko­wa­nia uzy­skali także nasi nauczy­ciele zaan­ga­żo­wani w dzia­ła­nia

na rzecz uzdol­nio­nej mło­dzieży powiatu lubań­skiego, tj. p. dyrek­tor

Mał­go­rzata Nir, p. Marta Cie­ślak, p. Joanna Mamos oraz p. Iwona

Toł­stu­łucka- Świca.

Gra­tu­lu­jemy!