06.01.2019

„Bez­pieczny dom” - zajęcia ze strażakami

Styczniowy poranek uczniowie klas I-III SP2 rozpoczęli od zajęć ze strażakami.

Hasło przewodnie cyklicznych spotkań brzmi „Bez­pieczny dom”.

Dzieci dostały mnó­stwo prak­tycz­nych wska­zó­wek, dzięki któ­rym będą świa­do­mie

prze­strze­gać bez­pie­czeń­stwa we wła­snym domu. Najm­łodsi poznali spo­soby

roz­prze­strze­nia­nia się dymu w warun­kach pożaru oraz zasady dzia­ła­nia czuj­ni­ków

dymu oraz tlenku węgla. Wszy­scy powtó­rzyli sobie także numery alar­mowe

oraz dowie­dzieli się, jak wygląda pra­wi­dłowa ewa­ku­acja z miej­sca obję­tego dużym

zady­mie­niem.

Dzieci bar­dzo aktyw­nie uczest­ni­czyły w zaję­ciach, chęt­nie zada­wały pyta­nia,

a stra­żacy cier­pli­wie udzie­lali wyczer­pu­ją­cych odpo­wie­dzi, zaspo­ka­ja­jąc dzie­cięcą

cie­ka­wość. Była to więc bar­dzo inte­re­su­jąca lek­cja z edu­ka­cji prze­ciw­po­ża­ro­wej

dla każ­dego.