13.02.2019

Bezpieczne ferie

W ostatnim dniu, przed zimowymi feriami 2019, uczniowie klas młodszych SP2

uczestniczyli w zajęciach pod hasłem : „Dobre rady na zimowe wypady”.

Wszyst­kie malu­chy uważ­nie słu­chały, oglą­dały i utrwa­lały wie­dzę, którą nale­żało

dokład­nie sobie przy­po­mnieć, by zbli­ża­jące się ferie oka­zały się cza­sem

bez­piecz­nych zabaw, uda­nego wypo­czynku i zdro­wych nawy­ków. Teraz już

wszyst­kie dzieci z naszej szkoły dosko­nale wie­dzą, jak mają się zacho­wać

w górach, na sto­kach, gdzie należy bez­piecz­nie się bawić. Ucz­nio­wie znają

także zasady ostroż­no­ści w kon­tak­tach z nie­zna­jo­mymi.