05.12.2018

AMNESTY INTERNATIONAL 2018

3 grudnia w ramach świętowania Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka,

zorganizowaliśmy Maraton Pisania Listów Amnesty International🌎📃

To już dziesiąty maraton w naszej szkole💪 Inicjatywę pisania listów

rozpoczęliśmy jako Gimnazjum nr 3. Dziś, w innej już formie, kontynuowalismy

ją jako Szkoła Podstawowa nr 2. Najpierw poznalismy sylwetki tegorocznych

bohaterek: Pavi­tri Manjhi z Indii, Ateny Damie z Iranu, spo­łecz­no­ści Segwer

z Kenii, nie­peł­no­spraw­nej Gul­zar Duishe­novy z Kir­gi­stanu, a także Nawal

Bena­issy z Maroko, później uczniowie i nauczyciele pisali listy w obronie osób,

których prawa są łamane. Napisaliśmy 723 listy😁😍💪

Nasze listy mają nie­sa­mo­witą moc! Dodają boha­te­rom otu­chy i pocie­sze­nia.

Czę­sto oka­zują się ostat­nią nadzieją dla prze­śla­do­wa­nych i wię­zio­nych.

Cie­szymy się, że udało nam się zmo­bi­li­zo­wać do soli­dar­nego prze­ciw­sta­wie­nia się

naru­sze­niom praw czło­wieka.