12.01.2020

Trochę historii PKO -SKO

styczeń

Do 1939 r.

Potrzebę wprowadzenia tematyki oszczędności do szkolnych programów nauczania postulowano

w Polsce już w XVIII wieku, m.in. w materiałach utworzonej w 1773 r. Komisji Edukacji

Narodowej, pierwszego w Europie nowożytnego Ministerstwa Oświaty. Do idei uzupełnienia

programów szkolnych o zagadnienia dotyczące oszczędności i racjonalnego gospodarowania

pieniędzmi powrócono kilka lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W 1925 r.

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Stanisław Grabski wydał okólnik

głoszący, że dzieci i młodzież należy uczyć umiejętności i zasad oszczędzania pieniędzy.

Nauka miała być realizowana poprzez system szkolnych kas oszczędności.

Pierwsze kasy szkolne, w których uczniowie mogli gromadzić swoje kieszonkowe, powstały

w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych pod koniec XIX w. Na ziemiach polskich

idea SKO rozwijała się głównie w zaborze austriackim.  Po odzyskaniu niepodległości, dzięki

okólnikowi Grabskiego, tworzenie SKO zostało uregulowane prawnie.

W styczniu 1935 r. szkolne kasy oszczędności zostały oddane pod kuratelę Pocztowej Kasy

Oszczędności (dzisiejszego PKO Banku Polskiego), największej instytucji oszczędnościowej II RP.

img

Od 1945 do 1989 r.

Po wznowieniu działalności w 1945 r. PKO zaczęła inicjować różnego rodzaju akcje propagujące

idee oszczędzania oraz racjonalnego gospodarowania dostępnymi zasobami. Działania Pocztowej,

a od 1950 r. Powszechnej Kasy Oszczędności wpisywały się w szerszy kontekst związany ze

zmianami w gospodarce (odbudowa kraju po zniszczeniach wojennych) oraz wdrażaną przez

władze komunistyczne ideologią (współzawodnictwo pracy, kolektywizm, walka ze

wszelkimi przejawami "marnotrawstwa").

Od 1947 r. PKO zaczęła organizować SKO na dużą skalę.

W 1958 r. wprowadzono srebrne i złote odznaki honorowe dla nauczycieli opiekujących

się Szkolnymi Kasami Oszczędności, które wiązały się z nagrodami pieniężnymi. 

img

Od 1990 do 2010 r.

Już w latach 80., mimo wsparcia Ministerstwa Oświaty oraz Związku Harcerstwa Polskiego,

dotychczasowy model funkcjonowania szkolnych kas oszczędności tracił na atrakcyjności.

Świadczyła o tym liczba szkół oszczędzających w SKO, która spadła do ok. 7 tys. W okresie

transformacji ustrojowej, której towarzyszyły głębokie przeobrażenia polskiej gospodarki,

w tym sektora bankowego, edukacja ekonomiczna najmłodszych poprzez SKO musiała zejść

na dalszy plan. PKO Bank Polski nie zapomniał jednak o szkołach i uczniach oszczędzających

w SKO. Bank nadal organizował sztandarowy konkurs

„Dziś oszczędzam w SKO – jutro w PKO”. 

Do szkół przekazywane były również materiały edukacyjne przygotowane przez bank, a na

okładkach zeszytów SKO, czy plakatach dominowały popularne w latach 90. dinozaury

i amerykańskie zespoły młodzieżowe.

Rok szkolny 2010/2011 to wprowadzenie SKO do Internetu. Bank udostępnił szkołom

cieszącą się ogromną popularnością platformę "Szkolne Blogi.pl".

img

 

Kolejne lata to kolejne duże zmiany w SKO.

- Wprowadzono 3 rodzaje kont: dla ucznia, dla Rady Rodziców i dla Szkoły.

-  Uczniom został udostępniony serwis internetowy SKO dostosowany do wieku użytkowników.

Szkoły uczestniczące w SKO zyskują liczne materiały dydaktyczne, w tym opracowane przez

PKO Bank Polski, objęte patronatem MEN i większości kuratoriów oświaty scenariusze lekcji,

publikacje dotyczące ekologii, czy bezpiecznego zachowań na drodze (przygotowany we

współpracy z Komendą Główną Policji).

Aktualnie w programie SKO prowadzonym przez PKO Bank Polski uczestniczy około

4,6 tysiąca społeczności szkolnych z całego kraju (co trzecia szkoła podstawowa

w Polsce). Liczba dzieci posiadających SKO Konto dla Ucznia wynosi ponad 155 tysięcy,

a oferta edukacyjna programu dociera do ponad 1 miliona uczniów polskich szkół.

Głównym celem prowadzenia Szkolnych Kas Oszczędności nieprzerwanie pozostaje edukacja

ekonomiczna młodego pokolenia, w tym nauka postaw przedsiębiorczych.img

9
Dodaj Komentarz
  • 9
  • 3
  • 1
Komentarze