25.11.2018

Wspieranie uzdolnień chemicznych w SP2

Troje uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Europejskich Dróg Św. Jakuba

uczestniczyło w nietypowym konkursie chemicznym. Drużynę utworzyli:

Izabela Kogiel, Maciej Chajecki i Zuzanna Bidna.

Tech­ni­kum Ana­li­tyczne przy Zespole Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych i Tech­nicz­nych

w Jele­niej Górze przy­go­to­wało potyczki che­miczne, które w pierw­szym eta­pie

spraw­dzały wie­dzę teo­re­tyczną. Na pod­sta­wie uzy­ska­nych wyni­ków, ze

zgło­szo­nych sie­dem­na­stu dru­żyn, trzy­na­ście mogło kon­ty­nu­ować udział

w kon­kur­sie. Drugi etap rywa­li­za­cji spraw­dzał umie­jęt­no­ści prak­tyczne.

Ucz­nio­wie wyko­ny­wali doświad­cze­nia zgod­nie z instruk­cją oraz pro­wa­dzili

nie­zbędne obli­cze­nia, oczy­wi­ście, pra­cu­jąc w praw­dzi­wym labo­ra­to­rium

che­micz­nym. Mimo braku miej­sca na podium, nasi repre­zen­tanci bar­dzo

pozy­tyw­nie wspo­mi­nają swój udział. Nagrodą dla mło­dych che­mi­ków

jest zapro­sze­nie na warsz­taty che­miczne. Z pew­no­ścią z niego sko­rzy­stamy,

ponie­waż zdo­byta wie­dza nabiera war­to­ści wtedy, kiedy jest wyko­rzy­sty­wana

w prak­tyce.

 

 

 

9
Dodaj Komentarz
  • 14
  • 19
  • 10
Komentarze