29.03.2018

Warsztaty palm wielkanocnych w SP2

Palma wielkanocna to jeden z najważniejszych symboli świąt Wielkiej Nocy.

Święcimy ją w kościołach podczas Niedzieli Palmowej, a następnie może ona

odgrywać rolę wielkanocnej dekoracji.

W naszej szkole, tra­dy­cją stały się warsz­taty robie­nia palm, tych małych,

ale także tych troszkę więk­szych. Tak też było i w tym roku. Wszy­scy ucznio­wie

przy­łą­czyli się do two­rze­nia prze­pięk­nych palm. Ucz­nio­wie klas I - VII wyko­ny­wali

swoje palemki w cza­sie zajęć arty­stycz­nych oraz w domu, nato­miast popo­łu­dniami

spo­ty­kali się z wycho­waw­cami i rodzi­cami, by wspól­nie uwi­jać dużą palmę kla­sową,

które zostały przekazane do  kościoła p.w. Narodzenia NMP w Uniegoszczy.

Uczniowie za wykonanie palm zostali nagrodzeni piłkami. Każda klasa otrzymała

swoją piłkę.

Nato­miast ucznio­wie  z oddzia­łów gim­na­zjal­nych, któ­rych palmy każ­dego roku

zdo­biły kościół Św. Trójcy, pra­co­wały inten­syw­nie na lek­cjach wycho­waw­czych.

Taka forma dzia­łań nie tylko wpro­wa­dza w świą­teczną atmos­ferę, ale także sprzyja

inte­gra­cji klasy.

 

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia