21.02.2019

Walentynki w SP 2

Jak co roku uczniowie SP nr 2 uczcili dzień 14 lutego. 

W szkole działała POCZTA WALENTYNKOWA.

Każdy mógł obda­ro­wać swoją sym­pa­tię lub przy­ja­ciela bukie­tem miłych słów.

Zain­te­re­so­wa­nych nie bra­ko­wało! Ory­gi­nalne walen­tynki powsta­wały na lek­cjach

i prze­rwach. Kolor czer­wony kró­lo­wał tego dnia na szkol­nych kory­ta­rzach,

a wszyst­kich ogar­nęła dobra ener­gia i moc ser­decz­no­ści!