04.06.2018

Uczniowie z SP2 nagrodzeni w RCEE

15 maja 2018 r. w sali konferencyjnej ŁCR w Lubaniu odbyło się podsumowanie

konkursu  ekologicznego „Nie byle jaka budka dla szpaka,i całkiem świeża dla

nietoperza”  organizowanego przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej.

 

Wspa­niała akcja, wielu nagro­dzo­nych i cenne upo­minki, oczy­wi­ście dzięki

Regio­nal­nemu Cen­trum Edu­ka­cji Eko­lo­gicz­nej w Luba­niu.

Mimo spo­rej kon­ku­ren­cji przed­sta­wi­ciele naszej szkoły zostali wyróż­nieni

i otrzy­mali inte­re­su­jące gry oraz książki o tema­tyce przy­rod­ni­czej.

Do osób wyróż­nio­nych należą: Wik­tor Trza­skacz z klasy IV, Julia Bodzenta III b,

Bar­tosz Gryczka i Wik­tor Koch z klasy III a oraz Adrianna Ćwi­ciń­ska i Nicola

Sie­radzka repre­zen­tu­jące klasę I a.

Ser­decz­nie gra­tu­lu­jemy wyróż­nio­nym uczniom!