17.03.2019

Zajęcia z pracownikiem banku

 4 marca w ramach współpracy z BANKIEM PKO BP W LUBANIU w szkole

odbyły się zajęcia dla klasy II a i II b   z panią Agnieszkę Antkowiak

-  pracownikiem banku. Najpierw została  przeprowadzona  rozmowa

dotycząca oszczędzania pieniędzy, podczas której dzieci otrzymały wiele

wskazówek i sposobów oszczędzania pieniędzy. Następnie pani Agnieszka

zapznała uczniów z urządzeniem wykorzystywanym w banku do przeliczanie

monet- liczarką do bilonu. Dzieci poznały zasady korzystania i świetnie się

bawiły - licząc bilon.

Wszyscy bar­dzo aktyw­nie uczest­ni­czyli w zaję­ciach, chęt­nie zada­wali pyta­nia,

na które otrzymali wyczer­pu­ją­ce odpo­wie­dzi.

Była to  bar­dzo ciekawa lek­cja SKO.