24.01.2019

Pierwszaki z wizytą w przedszkolu

W ramach programu edukacji regionalnej „Lubię Lubań”, uczniowie kl. 1a SP2,

uczestniczyli 11 stycznia br., w spotkaniu z maluchami Przedszkola Miejskiego Nr 3

w Lubaniu.

Dzieci pod kie­run­kiem wycho­waw­czyni, p. Wandy Czar­noty, przy­go­to­wały swoim

młod­szym kole­gom przed­sta­wie­nie, pt. „Gali­ma­tias z mie­sią­cami”. Każdy mały

aktor wystę­po­wał z atry­bu­tem, który doda­wał uroku odgry­wa­nej postaci,

a także uła­twiał malu­chom odga­dy­wa­nie nazw mie­sięcy. Przed­sta­wie­nie,

obok wspa­nia­łej zabawy, miało też wymiar edu­ka­cyjny.

Stycz­niowe spo­tka­nie dzieci z obu pla­có­wek roz­po­częło cykl zajęć, które będą

słu­żyły inte­gra­cji i wza­jem­nemu pozna­wa­niu się.