02.11.2018

„Opowieści niesamowite” w bibliotece

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej w Lubaniu

odbywa się wiele ciekawych przedsięwzięć, w których chętnie uczestniczy także

społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaniu.

Tym razem, 22 paździer­nika br., z cie­ka­wych zajęć popo­łu­dnio­wych korzy­stali

ucznio­wie klasy I a . Opo­wia­da­nia i bajki były tema­tem prze­wod­nim spo­tka­nia.

Inte­re­su­jące i nie­sa­mo­wite opo­wie­ści oraz samo­dziel­nie wyko­nane ilu­stra­cje

to efekt miłej i sprzy­ja­ją­cej dzie­cię­cej kre­atyw­no­ści atmos­fery, która każ­dego

malu­cha pobu­dzała do inten­syw­nej pracy twór­czej. Wszyst­kie pierw­szaki

wyka­zały się bogatą fan­ta­zją. To, co nie­moż­liwe, zamie­niono w zacza­ro­waną

rze­czy­wi­stość widzianą oczami dziecka. Na zakoń­cze­nie spo­tka­nia każdy maluch

otrzy­mał pamiąt­kowy dyplom oraz garść nie­za­po­mnia­nych, czy­tel­ni­czych wra­żeń.