09.02.2018

O budżecie domowym

W ramach zajęć z minibankowości dla najmłodszych uczniowie klasy III a i III b z SP2

wraz z wychowawczyniami i opiekunem SKO uczestniczyli w zajęciach prowadzonych

przez pracownika banku PKO BP w Lubaniu.

Pani Agnieszka Rut­kow­ska w cie­kawy i zro­zu­miały dla dzieci spo­sób wyja­śniła, czym jest
budżet domowy oraz jak pla­no­wać wszyst­kie wydatki. Kolej­nym eta­pem zajęć było
samo­dzielne zapla­no­wa­nie i spo­rzą­dze­nie listy zaku­pów w taki spo­sób, by zmie­ścić się
w wyzna­czonym dla wszyst­kich grup budże­cie bez poży­cza­nia czy zacią­ga­nia dłu­gów.
Każda grupa miała wyzna­czony cel wyda­nia pie­nię­dzy oraz co ma w ramach zaku­pio­nych
środ­ków przy­go­to­wać. Dzieci wytrwale liczyły, dobie­rały pro­dukty i, z powo­dze­niem,
pora­dziły sobie z finan­sami.
Kolejny już raz zaję­cia oka­zały się wspa­niałą lek­cją, na któ­rej ucznio­wie dowie­dzieli się,
czym jest oszczę­dza­nie, poznali naj­waż­niej­sze powody, dla któ­rych powin­ni­śmy oszczę­dzać
oraz dowie­dzieli się, jak należy pla­no­wać finanse oso­bi­ste. Dzieci wyko­ny­wały przy tym
rów­nież wiele mate­ma­tycz­nych obli­czeń doty­czą­cych kon­kret­nych sytu­acji życio­wych.
 
KLAS 3A