09.12.2018

Niezwyciężeni 1918-2018. Pokolenia Niepodległej.

Niemałym sukcesem może się pochwalić jeden z uczniów Szkoły Podstawowej nr 2.

Oskar Cieślak, uczeń klasy III c gimnazjum, zajął I miejsce w ogólnopolskim

konkursie „Niezwyciężeni 1918-2018. Pokolenia Niepodległej”, który został

zorganizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej.

Oskar należy do 15 Dru­żyny Har­cer­skiej „Lip­cza­nie” z Pla­te­rówki. Harc­mistrz

zachę­ciła swo­ich pod­opiecz­nych do udziału w kon­kur­sie, któ­rego celem było

upa­mięt­nie­nie osób zasłu­żo­nych w walce o wolną Pol­skę, odz­na­czonych Krzy­żem

lub Meda­lem Nie­po­dle­gło­ści. Repre­zen­ta­cja har­ce­rzy skła­dała się z czte­rech osób

i wybrała sobie, dla upa­mięt­nie­nia i przed­sta­wie­nia, legio­ni­stę Sta­ni­sława Brej­cha.

Jako sze­re­go­wiec prze­szedł on cały szlak bojowy II Bry­gady i pośmiert­nie został

odz­na­czony Krzy­żem Nie­po­dle­gło­ści.

Dru­żyna wyszu­ki­wała infor­ma­cji na temat legio­ni­sty w wielu źró­dłach, m.in.

w insty­tu­cjach pań­stwo­wych i archi­wach. Udało jej się dotrzeć do wnuczki

boha­tera miesz­ka­ją­cej w Niem­czech. Oka­zało się, że Pani Hanna Kohl­hass posiada

akt nada­nia Krzyża Nie­po­dle­gło­ści swo­jego dziadka. Wyja­śniła, że dostał to

odz­na­cze­nie za prze­nie­sie­nie waż­nych doku­men­tów woj­sko­wych przez San.

Nie byłby w tym nic dziw­nego, gdyby nie fakt, że w listo­pa­dzie jest tam naprawdę

bar­dzo zimno. Legio­ni­sta naba­wił się zapa­le­nia płuc i wkrótce zmarł.

Wyniki swo­ich poszu­ki­wań har­ce­rze przed­sta­wili w for­mie kon­kur­so­wego vloga.

I w ten spo­sób udało im się zdo­być I miej­sce.

Jedną z nagród kon­kur­so­wych był rów­nież udział w warsz­ta­tach, które odby­wały

sięw dniach 12–15.11.2018 r. w War­sza­wie. Uczest­nicy warsz­ta­tów gościli

w Insty­tu­cie Audio­wi­zu­al­nym Fil­mo­teki Naro­do­wej, gdzie zaj­mo­wali się Found

footage, czyli wyko­rzy­sty­wa­niem ist­nie­ją­cych mate­ria­łów fil­mo­wych innych

auto­rów do powsta­nia nowego dzieła.

7
Dodaj Komentarz
 • 7
 • 10
 • 4
Komentarze
 • spilowa
  spilowa
  195.117.xxx.xxx
  2018-12-10 23:44 | Temat: ...
  ODPOWIEDZ

  ¯-:¦:-¯¯¯¯🌜⭐¯¯¯¯-:¦:-¯
  ╦╗╔╗╦╗╦═╗╔╗╦╗╔╗╔╗
  ║║║║╠╣╠╦╝╠╣║║║║║
  ╩╝╚╝╩╝╩╚╝╩╩║╩╚╝╚╝
  _-:¦:-________◊_______-:¦:-_
  ¯¯¯¯-:¦:-¯¯¯¯🌜⭐.ׯ¯¯¯-:¦:-¯

 • sptereszewo
  sptereszewo
  109.196.xxx.xxx
  2018-12-10 21:02 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Brawo!
  Pozdrawiam

 • renols
  renols
  83.8.xxx.xxx
  2018-12-10 09:44 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  █)(█)(█)(█)(█)
  (█)(█)_____(█)(█)
  (█)(█)_______(█)(█)
  (█)(█)________(█)(█)
  (█)(█)________(█)(█)
  (█)(█)________(█)(█)
  (█)(█)________(█)(█)
  (█)(█)_______(█)(█)
  (█)(█)_____(█)(█)
  (█)(█)(█)(█)(█)ZIEŃ
  ____(█)(█)(█)(█)(█)
  ____(█)(█)_____(█)(█)
  ____(█)(█)_______(█)(█)
  ____(█)(█)________(█)(█)
  ____(█)(█)________(█)(█)
  ____(█)(█)________(█)(█)
  ____(█)(█)________(█)(█)
  ____(█)(█)_______(█)(█)
  ____(█)(█)_____(█)(█)
  ____(█)(█)(█)(█)(█)OBRY

 • SylwkaskoOrzysz
  SylwkaskoOrzysz
  188.146.xxx.xxx
  2018-12-09 21:16 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  Świetnie. Brawo.

 • SKO-Żuków
  SKO-Żuków
  77.112.xxx.xxx
  2018-12-09 19:11 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Dziękujemy za odwiedzinki i komentarze:)

 • SKO-Żuków
  SKO-Żuków
  77.112.xxx.xxx
  2018-12-09 19:11 | Temat: Z głosikiem przybywamy, pozdrowienia zostawiamy
  ODPOWIEDZ

  ════╗
  ║░╔╗░║
  ║░║╚═╝
   ║░╚══
  ╚══╗░ _
  ╔═╗║░║
  ║░╚╝░║
  ╚════╝ERDECZNIE pozdrawiamy z Żukowa:) 
  🎄🎄🎄 Miłego wieczoru 🎄🎄🎄

 • izabela720
  izabela720
  5.173.xxx.xxx
  2018-12-09 18:55 | Temat: SKO W SP2 W LUBANIU
  ODPOWIEDZ


  .`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`..`.`..`
  .`.`.`.`DOBRY WIECZÓR .`.`.`.`
  .`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`. .`.`
  .`.`.Snów pięknych i kolorowych.`.`
  .`.`.`.`.cudownie bajkowych.`.`.
  .`.`.`.`.`By rano z łóżeczka.`.`.`.
  .`.`.`.`.`.`.wesoło wstać.`.`.`.
  .`.`.`.`.,każdemu radość .`.`.`.`
  .`.`.`.`.`na dzień dobry dać.`.`.`.
  .`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`. .`.` .`
  ...__ (’ ""()____.(’ ""()___
  ....("( •o•, )_.("( •o•, )__/
  ...`•.**¸¸.¤ ª“˜¨ “ª¤~.../
  ...(~¤ª˜ ¨˜“ª ¤.**¸¸.•´/
  ..._______________/./
  .!_______________!/
  (_)--------------------(_)
  ღ♥ღ*•.¸♥¸.•*ღ♥ღ
  CUDOWNEJ NOCKI..*
  (¯`'*.¸(¯`'*.*'´¯)¸.*'´¯)'
  SŁODZIUTKICH SNÓW..*