03.02.2019

Matematyczne zabawy

Uczniowie klasy I b aby nauczyć się matematyki, korzystają z rożnych form

aktywności - wycinają, rysują, rozwiązują rebusy i grafy.

Choć dzieci poznały już cyfry pierw­szej dzie­siątki, potra­fią też doda­wać

i odej­mo­wać, wie­dzą, że to dopiero począ­tek i jesz­cze wiele zma­gań

mate­ma­tycz­nych przed nimi. Doko­nu­jąc kla­sy­fi­ka­cji ze względu na kształt,

barwę, wyod­ręb­nia­jąc i porów­nu­jąc cechy wiel­ko­ściowe róż­nych przedmio­tów

w tym figur geo­me­trycz­nych ucznio­wie z zapa­łem ozda­biali pokaź­nych

roz­mia­rów „wesołe ósemki”. Gdy wszyst­kie prace zostały ukoń­czone, powstała

piękna „Gale­ria zabaw­nych cyfr”.