06.06.2018

„Mały Mistrz” w SP 2

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klasy IIIb SP2 zakończyli realizację

programu sportowego „Mały Mistrz”. Jest to drugi, po „Lubię Lubań”, projekt

z edukacji społecznej zrealizowany przez klasę IIIb w cyklu trzyletniej edukacji

wczesnoszkolnej.

„Mały Mistrz” to ogól­no­pol­ski pro­gram, któ­rego nad­rzęd­nym celem jest

podnie­sie­nie spraw­no­ści fizycz­nej i naby­cie kom­pe­ten­cji rucho­wych wśród

dzieci z klas I-III szkoły pod­sta­wo­wej. Inne cele to mię­dzy innymi pro­mo­cja

atrak­cyj­nych zajęć rucho­wych i zachę­ca­nie dzieci do pró­bo­wa­nia nowych

dys­cy­plin sportu, jak rów­nież pro­mo­wa­nie zdro­wego stylu życia.

Pod­su­mo­wa­niem pro­gramu spor­to­wego i zajęć z edu­ka­cji spo­łecz­nej „Lubię

Lubań”, były zaję­cia rekre­acyjne przy­go­to­wane przez p. Lidię i Leszka Goj­żew­skich,

które odbyły się 30 maja br. Dzie­ciaki tego dnia wspa­niale bawiły się, uczyły

i wypo­czy­wały, a przy­go­to­wane przez Rodzi­ców słod­ko­ści były począt­kiem

do świę­to­wa­nia Dnia Dziecka.