07.02.2019

„Kto nam pomaga?”

W ramach projektu edukacyjnego „Poznajemy zawody”, uczniowie klas 1a,1b

oraz klasy 3 z SP2 w Lubaniu uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez

p. Natalię Gołąb –strażnika Straży Miejskiej w Lubaniu.

Pani Nata­lia opo­wia­dała dzie­ciom o swo­jej pracy- obo­wiąz­kach i odpo­wie­dzial­no­ści.

Dzieci miały moż­li­wość obej­rze­nia mun­duru, czapki oraz przedmio­tów, któ­rych

straż­nicy miej­scy uży­wają pod­czas peł­nie­nia służby. Ucz­nio­wie dostali rów­nież

kilka cen­nych wska­zó­wek doty­czą­cych bez­pie­czeń­stwa. Pierw­szaki miały także

oka­zję wyka­zać się wie­dzą na temat zna­jo­mo­ści nume­rów alar­mo­wych

oraz sytu­acji, w któ­rych powinno się ich uży­wać. Nie zabra­kło też prze­stróg,

co do wyboru wła­ści­wego i bez­piecz­nego do zabaw miej­sca, oczy­wi­ście,

pod­czas ferii zimo­wych. To kolejna bar­dzo cenna lek­cja, którą odbyli nasi

naj­młodsi!