16.05.2018

Jak założyć konto w banku?

10 maja uczniowie kl III b wraz z wychowawczynią i opiekunem szkolnego SKO,

byli w siedzibie banku PKO BP w Lubaniu.

Wszy­scy poznali pracę ban­kowca, kasjera i doradcy kre­dy­to­wego, a o swo­jej pracy

opo­wia­dała pani Agnieszka Rut­kow­ska, która dokład­nie przy­bli­żyła dzie­ciom zasady

funk­cjo­no­wa­nia konta pie­nięż­nego, jak rów­nież moż­li­wo­ści płat­ni­cze

z wyko­rzy­sta­niem kart. Ucz­nio­wie przy­po­mnieli sobie zasady dzia­ła­nia ban­ko­matu

oraz poznali nową moż­li­wość płat­ni­czą, którą umoż­li­wia wpła­to­mat. W dal­szej

czę­ści zajęć, poprzez zabawę w odgry­wa­nie ról, dzieci uczyły się, jak pro­wa­dzić

roz­mowę zachę­ca­jącą do korzy­sta­nia z usług ban­ko­wych. Były tu różne sytu­acje,

m.in. zakła­da­nie konta, udzie­la­nie kre­dytu, czy uzy­ska­nie karty płat­ni­czej.

Ucz­nio­wie prze­ko­nali się, że praca ban­kowca nie jest tak pro­sta, gdyż należy

wyka­zać się dużą wie­dzą i umie­jęt­no­ściami, by w pełni prze­ko­nać klienta

do powie­rze­nia swo­ich finan­sów insty­tu­cji ban­ko­wej.

Na zakoń­cze­nie wszy­scy aktywni ucznio­wie otrzy­mali upo­minki z logo SKO.

Dzię­ku­jemy pani Agnieszce Rut­kow­skiej za przy­go­to­wa­nie i popro­wa­dze­nie

warsz­ta­tów z mini ban­ko­wo­ści dla naj­młod­szych.