20.06.2019

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ PRZYJACIELEM ZWIERZĄT!

W sobotę uczniowie klasy IV B wraz z rodzicami i wychowawcą

spędzili miłe i pożyteczne popołudnie, ponieważ wybrali się do schroniska

dla zwierząt w Przylasku.

Dzieci z wielką przy­jem­no­ścią wypro­wa­dziły na spa­cer cudowne pie­ski i prze­ka­zały

karmę, która została zaku­piona ze środ­ków uzy­ska­nych przez czwar­to­kla­si­stów

w trak­cie prze­pro­wa­dzo­nego wcze­śniej kier­ma­szu. Na sto­isku można było kupić

wytwory ręko­dziel­ni­cze wyko­nane przez uczen­nice z kl. IV b – ozdobne bran­so­letki,

świece, eko­lo­giczne mydełka, kule kąpie­lowe oraz fla­kony wyko­nane metodą

deco­upage. Te piękne wyroby dziew­częta wyko­ny­wały pod­czas ferii, uczęsz­cza­jąc

na tygo­dniowe warsz­taty kuli­narno-ręko­dziel­ni­cze. Wycho­wawca klasy IV B,

p. Joanna Koszela, prze­pro­wa­dziła inno­wa­cyjny pro­jekt, pt. „Ferie zdrowe

i wesołe”. Ucz­nio­wie nie tylko spę­dzili wspól­nie czas wolny, ale także poznali

zasady zdro­wego odży­wia­nia, przy­swo­ili taj­niki kuli­narne, wspól­nie przy­go­to­wali

smaczne, zdrowe śnia­da­nie, a także stwo­rzyli piękne przedmioty, które, nie tylko

peł­nią funk­cję este­tyczną, ale i prak­tyczną – pomoc pod­opiecz­nym schro­ni­ska

w Przy­la­sku. Pani Joanna Koszela pod­su­mo­wała pro­jekt sło­wami: „Jestem pewna,

że takie przed­się­wzię­cia są miłym spo­so­bem na zabi­cie nudy w cza­sie wol­nym

od szkoły, a także dobrą lek­cją empa­tii”.