29.11.2018

Dzień Misia

Na pewno każdy z nas lubi pluszowe misie. Są wspaniałymi przyjaciółmi nie tylko

dzieci. Kojarzą się przede wszystkim z beztroskim czasem dzieciństwa.

25 listo­pada to Dzień Plu­szo­wego Misia. Z roku na rok to sym­pa­tyczne święto

zyskuje zwo­len­ni­ków, do tej grupy dołą­czyli także ucznio­wie z klasy I b SP nr 2.

 Dzieci poja­wiły się dziś w szkole z ulu­bio­nymi plu­sza­kami, któ­rym poświę­ciły

cały dzień zajęć. Poznały histo­rię maskotki, wysłu­chały cie­ka­wego tek­stu

„Miś Patyś”, nie zabra­kło także rado­snych tań­ców i pio­se­nek. Wszyst­kim sprzy­jał

wesoły nastrój, któ­remu towa­rzy­szyła rewe­la­cyjna zabawa.

To z pew­no­ścią był udany dzień!