06.06.2018

Dzień Dziecka na warsztatach ceramicznych w Bolesławcu.

1 czerwca br., uczniowie klas Ia, IIIa, IIIb z SP2, wraz z wychowawczyniami,

spędzili w Bolesławcu.

Główną atrak­cją tego dnia były warsz­taty cera­miczne, pod­czas któ­rych dzieci

miały oka­zję roz­wi­nąć swoje zdol­no­ści manu­alne oraz arty­styczną wraż­li­wość,

a efek­tem arty­stycz­nych dzia­łań były ręcz­nie malo­wane naczy­nia cera­miczne,

które po spe­cja­li­stycz­nym wypa­le­niu wró­ciły do rąk małych twór­ców. Dodat­kowo,

każdy mógł spra­wić sobie upo­mi­nek, kupu­jąc naczy­nia cera­miczne i pamiątki

w przy­za­kła­do­wym skle­pie. Po warsz­ta­tach wszy­scy wyciecz­ko­wi­cze zwie­dzali

Bole­sła­wiec, obser­wu­jąc naj­cie­kaw­sze zabytki, czyli ratusz i kamie­niczki w Rynku,

kościół Wnie­bow­zię­cia NMP, mury obronne, pomnik Kutu­zowa, teatr i sąd.

Był to bar­dzo rado­sny i pełen arty­stycz­nych wra­żeń Dzień Dziecka.