23.02.2019

Chemicy z 1a

W ramach programu innowacyjnego dla uczniów młodszych „Mali chemicy”

p. Marty Pastuchewicz, nauczyciela chemii, uczniowie klas 1-3, 15 lutego br.,

rozpoczęli cykl zajęć opartych na doświadczeniach chemicznych.

Pierw­szymi, któ­rzy uczest­ni­czyli wła­śnie w takich warsz­ta­tach, byli ucznio­wie

z kl. 1 a. „Zabawy z KMnO4” oraz „Lampa lawa” wpro­wa­dziły malu­chy w świat

che­mii. Te nie­co­dzienne zaję­cia dały dzie­ciom wiele rado­ści i pobu­dziły je

do dzia­ła­nia. Ucz­nio­wie z nie­cier­pli­wo­ścią cze­kają na kolejne zaję­cia,

bo już wie­dzą, że che­mia skrywa przed nimi jesz­cze wiele tajem­nic,

które trzeba koniecz­nie odkryć.