19.03.2019

Brązowy medal dla SP nr 2

 Na hali MOSiR odbył się Finał Strefy Jeleniogórskiej w piłce siatkowej

dziewcząt. Z przyjemnością informujemy, że siatkarki

ze Szkoły Podstawowej nr 2 wywalczyły brązowy medal.

Dziew­częta, po bar­dzo wyrów­na­nej walce, prze­grały pierw­szy mecz z SP 1

 Kamienna Góra (1:2). Nato­miast w meczu o trze­cie miej­sce siat­karki poko­nały

SP Boga­ty­nia z wyni­kiem 2:0.

Kla­sy­fi­ka­cja ogólna przed­sta­wia się nastę­pu­jąco:

I miej­sce: SP 1 Kamienna Góra

II miej­sce: SP Jano­wice Wiel­kie

III miej­sce: SP 2 Lubań

IV miej­sce: SP 3 Boga­ty­nia

Brawo, brawo, brawo!!!

Ser­decz­nie gra­tu­lu­jemy zawod­nicz­kom, Rodzi­com oraz Pań­stwu Lesz­czyń­skim

– tre­ne­rom UKS Lubań!

Skład dru­żyny:
Kata­rzyna Ejkszto, Klau­dia Solecka, Julia Kozak, Ame­lia Wró­bel,

Domi­nika Pasz­kie­wicz, Ali­cja Gra­bow­ska, Patry­cja Bie­leń.