11.12.2018

Bezpieczeństwo - ważna sprawa

W ramach edukacji poruszającej zagadnienia bezpieczeństwa uczniowie klasy I b

SP nr 2 uczestniczyli w zajęciach na temat „Bezpieczna droga do szkoły”.

Dzieci z wielką uwagą wysłu­chały zapro­szo­nych do szkoły poli­cjan­tów z Komendy

Powia­to­wej Poli­cji w Luba­niu. W przy­stępny spo­sób pierw­sza­kom zostały

wyja­śnione zawi­ło­ści ruchu dro­go­wego m. in.: zasada ogra­ni­czo­nego zaufa­nia,

zacho­wa­nie w pobliżu ulic czy nosze­nie odbla­sków. Atrak­cją spo­tka­nia były zaję­cia

prak­tyczne, które zostały prze­pro­wa­dzone w tere­nie. Na ulicy ucznio­wie

pre­zen­to­wali swoje umie­jęt­no­ści prze­cho­dze­nia przez jezd­nię. Oczy­wi­ście,

wszystko odby­wało się pod bacz­nym okiem poli­cjan­tów. Funk­cjo­na­riu­szom

poli­cji za zaję­cia, na któ­rych naj­młodsi ucznio­wie uczyli się, jak należy dbać

o wła­sne bez­pie­czeń­stwo, bar­dzo dzię­ku­jemy!