17.09.2020

😄😄😄Uwaga!Uwaga! Gorąco zapraszamy Was do udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym –Moneta okolicznościowa z okazji 295 – lecia nadania praw miejskich Orzyszowi (1725-2020)😄😄😄

Pod patronatem Burmistrza Orzysza Zbigniewa Włodkowskiego oraz Banku PKO BP w Orzyszu

linia-podzialu-ruchomy-obrazek-0136

 

linia-podzialu-ruchomy-obrazek-0136

 

 

 

 

 

Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego

Moneta okolicznościowa

z okazji 295 – lecia nadania
                                              

praw miejskich Orzyszowi (1725-2020)

pod patronatem Burmistrza Orzysza

Zbigniewa Włodkowskiego oraz

Banku PKO BP w Orzyszu

 

 

I. Organizatorzy konkursu:

 

1. Konkurs Plastyczny ,,Moneta okoliczościowa z okazji 295 – lecianadania praw miejskich Orzyszowi”jest konkursem gminnym skierowanym do uczniów klas I - VIII szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych.

2. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Orzyszu, we współpracy z Gminą Orzysz oraz Bankiem PKO BP, Oddział 1 w Orzyszu.

3. Organizator zapewnia nagrody w konkursie. 

II. Cele konkursu:

 

-    rozbudzenie zainteresowania historią Orzysza;

 

-    rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej, kreatywności

 

 i przedsiębiorczości uczniów;

-    rozwijanie wrażliwości estetycznej;

-    pozyskanie interesujących prac oraz zorganizowanie wystawy prac w oddziale Banku

i Ratuszu Miejskim.

 

III. Tematyka konkursu

 •  Uczniowie przygotowują projekt monety okolicznościowej z okazji nadania praw miejskich Orzyszowi (awers);
 • Pracę należy wykonać samodzielnie, w dowolnej technice plastycznej i dowolnym formacie.
 • W pracę wkomponowany może być skrót Szkolnej Kasy Oszczędności ( SKO).

 

 1. IV.   Założenia organizacyjne:
 • każdy uczestnik ma prawo do złożenia w konkursie jednej pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu, wykonanej indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych),
 • praca musi być opisana: imię i nazwisko autora, grupa przedszkolna/klasa, do której uczęszcza; imię i nazwisko opiekuna; adres mailowy, nazwa  i adres szkoły/placówki, oraz zawierać oświadczenie (załącznik),
 • prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przejściem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatorów bez prawa do wynagrodzenia twórcy; dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody,
 • z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatorów;  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania (używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, np. wystawa),
 • Organizatorzy nie zwracają prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, prac wysłanych po terminie, jak również z niego wyłączonych,
 • nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Komisji Konkursowej; żadne odwołania nie zostaną uwzględnione,
 • prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą w terminie do 9 października  2020 r. na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu; ul. Wojska Polskiego 14; 12-250 Orzysz; prace nadesłane/dostarczone po terminie nie będą oceniane,

 

 • Nadzór nad przebiegiem konkursu pełnią opiekunowie Szkolnej Kasy Oszczędności przy ZSP w Orzyszu oraz powołana przez Dyrektora szkoły Komisja.
 •  Komisja konkursowa wyłoni laureatów I, II, III miejsca oraz wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych: dzieci z oddziałów przedszkolnych, uczniowie klas I - IV oraz V-VIII,
 • Komisja będzie brała pod uwagę: samodzielność wykonania pracy, oryginalność, estetykę, pomysłowość, zgodność z tematyką konkursu,
 • Organizatorzy określają termin i miejsce obrad Komisji; decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna; odwołania nie zostaną uwzględnione,
 • Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej  z grup wiekowych; autorzy tych prac otrzymają nagrody rzeczowe; Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych/wyróżnień,
 • nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej drogą mailową  na adres szkoły/placówki zgłaszającej pracę,
 • informacja o dokładnym terminie, miejscu i formie wręczenia nagród zostanie poddana po rozstrzygnięciu konkursu (do końca października 2020 r.) na stronach internetowych Organizatorów oraz na blogu SKO ZSP Orzysz,
 •  zwycięskie prace opublikowane zostaną na stronach internetowych Organizatorów oraz na blogu SKO ZSP Orzysz,
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu. 

Zachęcamy i zapraszamy Was do udziału w konkursie !!!
Z niecierpliwością czekamy na Wasze prace !!! 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Wzór oświadczenia rodzica lub opiekuna:

 

 

 

.......................................................................................................................................................

 

imię i nazwisko ucznia, klasa/grupa/szkoła

 

..........................................................................................

 

imię i nazwisko rodzica lub opiekuna

 

OŚWIADCZENIE

 

Wyrażam zgodę na:

 

 • udział mojego dziecka w konkursie „Moneta okolicznościowa z okazji 295 – lecia nadania praw miejskich Orzyszowi” i akceptuję regulamin tego konkursu;
 • przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu.

 

……………………………                                                ……………………………………

 

Data                                                                                                                   podpis

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Zgodnie z art.13 ust.1i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu z siedzibą na ul. W. Polskiego 14. Zgodnie z artykułem art.8 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/ 679 z 27 kwietnia 2016 uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wizerunku do celów promocyjnych i organizacyjnych związanych z konkursem. Osoby przekazujące dane osobowe posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w konkursie.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY:)

 emotikony na gg najlepszeemotikony na gg najlepszeemotikony na gg najlepszeemotikony na gg najlepszeemotikony na gg najlepszeemotikony na gg najlepszeemotikony na gg najlepszeemotikony na gg najlepszeemotikony na gg najlepszeemotikony na gg najlepsze

25
Dodaj Komentarz
 • 3
 • 0
 • 2
Komentarze