30.10.2020

Ogólnopolski Konkurs „Świąteczna choinka z motywem SKO”

Szkoła Podstawowa nr 17 w Rzeszowie jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu pt. "Świąteczna choinka z motywem SKO".

Cele konkursu:

•    promowanie i rozpowszechnianie działalności Szkolnych Kas Oszczędności

•    rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej uczniów


Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klas 1-8 z całej Polski, w których działają Szkolne Kasy Oszczędności

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy przedstawiającej choinkę bożonarodzeniową. Pamiętajcie o elementach rozpoznawczych SKO!!!

Technika wykonania pracy jest dowolna - rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie itp., format A4.

Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

Każda praca powinna zawierać metryczkę z opisem:

- imię, nazwisko, klasa i wiek autora pracy

- nazwę i adres placówki oświatowej

- imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna oraz jego telefon

• każdy uczestnik ma prawo do złożenia w konkursie jednej pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu, wykonanej indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych)

• prace zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi

• o wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, którą powołują Organizatorzy

• spośród nadesłanych prac zostanie wybrane i nagrodzone I, II, III miejsce oraz wyróżnienie

• prace należy przesłać pocztą, z dopiskiem „Konkurs SKO”  w terminie do 30 listopada 2020 r. na adres Organizatora: Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, 35-051 Rzeszów  ul. Bulwarowa 3 (decyduje data stempla pocztowego), prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.

• ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 4.12.2020 r.

• nagrody oraz dyplomy zostaną przesłane laureatom drogą pocztową.
• do każdej pracy powinno być dołączone oświadczenie:

 

Akceptuję Regulamin konkursu i oświadczam, że nadesłana praca jest wynikiem osobistej twórczości …………………………..………………………………… (imię i nazwisko) – dziecka, którego jestem rodzicem /opiekunem prawnym i nie narusza praw podmiotów trzecich. Udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych zgody Organizatorowi na wykorzystanie nadesłanej pracy dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu. Jednocześnie udzielam zgody organizatorowi na nieograniczone w czasie wykorzystywanie pracy  na szkolnych blogach,  w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora, gazetach lokalnych. W przypadku zwycięstwa pracy Uczestnika w Konkursie, wyrażam zgodę na publikację imienia, nazwiska, wieku i klasy Uczestnika  na profilach Organizatora w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora. 

 

………………………………

 (podpis rodzica/opiekuna) 

0
Dodaj Komentarz
  • 3
  • 17
  • 21