30.03.2018

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „ JESTEM EKO z SKO :)”

SKO w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Mikołaja w Kole oraz PKO Bank Polski oddział 1 w Kole zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym: „ JESTEM EKO z SKO :)”

Zadanie konkursowe: 
Kwiecień to miesiąc, w którym obchodzimy Światowy Dzień Ziemi, a w SKO i na Szkolnych Blogach promowane są działania związane z ekologią. Dlatego przygotowaliśmy dla WAS konkurs – wykonajcie prace plastyczne zachęcające do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska, przyrody i racjonalnego gospodarowania zasobami Ziemi. Wykonana praca powinna zawierać również element graficzny, charakterystyczny dla SKO, np. logo, Żyrafa Lokatka, Pancernik Hatetepes, Kuba Pieniążek.  Poza tym - nie stawiamy przed Wami żadnych ograniczeń – liczy się pomysł, wyobraźnia, kreatywność i przesłanie. 

 

Cele konkursu:  
•    promowanie i rozpowszechnianie działalności Szkolnych Kas Oszczędności 
•    zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska i zasobów naturalnych Ziemi 
•    rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej uczniów 

 

Uczestnicy ( kategorie) 
•    uczniowie klas "0", 1-3 szkół podstawowych, 
•    uczniowie klas 4-7 szkół podstawowych, 
•    uczniowie klas gimnazjalnych, 
•    wychowankowie Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych


Warsztat: 
• konkurs nie obejmuje prac przestrzennych, 

• technika plastyczna – dowolna: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie itp., 
• format – dowolny

 

Założenia organizacyjne:

 1. Każdy uczestnik ma prawo do złożenia w konkursie jednej pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu, wykonanej indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych);
 2. Praca musi być opisana: imię i nazwisko autora, klasa do której uczęszcza; imię i nazwisko opiekuna; nazwa i adres  szkoły/placówki oraz zawierać oświadczenie (Zał. 1); 
 3. Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przejściem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatorów bez prawa do wynagrodzenia twórcy; dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; 
 4. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatorów; Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania (druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania);
 5. Organizatorzy nie zwracają prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, prac wysłanych po terminie, jak również z niego wyłączonych; 
 6. nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Komisji Konkursowej; żadne odwołania nie zostaną uwzględnione; 
 7. prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą, z dopiskiem „ Konkurs SKO” w terminie do 30 kwietnia 2018r. na adres Organizatora – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Mikołaja, ul. Kolejowa 13-15 ; 62-600 Koło; (decyduje data stempla pocztowego), prace nadesłane po terminie nie będą oceniane;
 8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki;
 9. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa; Komisję powołują Organizatorzy; 
 10. Organizatorzy określają termin i miejsce obrad Komisji; decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna; odwołania nie zostaną uwzględnione;
 11. Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej z grup wiekowych; autorzy tych prac otrzymają nagrody książkowe; nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny; Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych;
 12. Nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej poprzez zamieszczenie listy laureatów na stronach: www.szkolneblogi.pl/blogi/sosw-kolo oraz www.soswkolo.szkolnastrona.pl , w terminie do 8 maja 2018r.;
 13. Nagrody oraz dyplomy zostaną przesłane laureatom drogą pocztową; 
 14. Zwycięskie prace opublikowane zostaną na stronach internetowych SOSW w Kole oraz na platformie szkolne blogi  SOSW w Kole. 

  

Oświadczenie (załącznik 1)


Akceptuję Regulamin. Oświadczam, że nadesłana praca jest wynikiem osobistej twórczości…………………………..……………………………………. (imię i nazwisko) – dziecka, którego jestem rodzicem /opiekunem prawnym i nie narusza praw podmiotów trzecich. Udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych zgody Organizatorowi na wykorzystanie nadesłanej Pracy dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i jej zarchiwizowania. Jednocześnie udzielam zgody Organizatorowi na nieograniczone w czasie wykorzystywanie Pracy  na szkolnych blogach,  w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora, gazetach lokalnych. W przypadku zwycięstwa pracy Uczestnika w Konkursie, wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania Uczestnika, na profilach Organizatora w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora.


……………………………………………………………. 
 (podpis rodzica/opiekuna)

3
Dodaj Komentarz
 • 18
 • 8
 • 11
Komentarze
 • SylwkaskoOrzysz
  SylwkaskoOrzysz
  37.7.xxx.xxx
  2018-03-31 08:31 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  🐑 🐑 🐑Smacznego jajka, Świąt jak z bajki... 🐑 🐑 🐑
  🐰🐰🐰I niech Wam zając przyniesie podarki🐰🐰🐰

 • agatkarek
  agatkarek
  89.186.xxx.xxx
  2018-03-30 21:39 | Temat: SKO Mętów
  ODPOWIEDZ

  SKO w Mętowie życzy Wam pięknych Świąt Wielkanocnych, pełnych radości, spokoju i wzajemnej życzliwości. Nadziei na lepszą przyszłość oraz siły w pokonywaniu trudności. Niech wiara w miłość i w drugiego człowieka pozwoli z optymizmem patrzeć w przyszłość.
  WESOŁEGO ALLELUJA!!!

 • zk
  zk
  83.27.xxx.xxx