06.03.2020

Konkurs plastyczny "Jestem EKO - Ziemię ratuję - oszczędzam, sadzę, segreguję!"

Szkolna Kasa Oszczędności działająca w SP 4 im. Nauczycieli Bohaterów Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie i PKO Bank Polski I Oddział w Kościerzynie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Jestem EKO- Ziemię ratuję – oszczędzam, sadzę, segreguję!”.

Cele:              

- popularyzacja zachowań ekologicznych związanych z ratowaniem planety Ziemia:  segregacja odpadów, wykorzystanie surowców wtórnych, pozyskiwanie szeroko rozumianych oszczędności: wody, energii, pieniędzy,

 - promowanie działalności SKO związanych z tematami: ekologia lub oszczędzanie,

- rozwijanie talentów i zainteresowań plastycznych uczniów.

Uczestnicy:                                        

Uczniowie szkół podstawowych należący do SKO:

- kategoria I- uczniowie klas I-III,

- kategoria II- uczniowie klas IV-VI.

Terminy:

Prace oddajemy do opiekunów SKO lub wychowawców do czwartku, 2 kwietnia 2020r.

Zasady konkursu:

- wykonanie pracy plastycznej z dziedziny ekologii  lub oszczędzania i przedstawienie wybranych zachowań EKO (oszczędzanie wody, energii; segregacja śmieci; wykorzystanie surowców wtórnych; tworzenie nowych parków, ratowanie planety Ziemia  itp.),

- format: A 4,

- technika: dowolna płaska  np. rysunek, malarstwo, grafika, kolaż (bez plasteliny i materiałów sypkich),

- metryczka: każda praca powinna posiadać na odwrocie metryczkę napisaną na komputerze i zawierającą:

 • imię i nazwisko ucznia,
 • klasę, kategorię,
 • nazwę i dokładny adres szkoły,
 • imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana,
 • imię i nazwisko opiekuna SKO w danej szkole,

- załącznik 1- należy dołączyć do pracy,

- ocena prac: prace konkursowe oceni powołana przez organizatora komisja, która będzie brała pod uwagę: samodzielność wykonania pracy, oryginalność, estetykę, pomysłowość, zgodność z tematyką konkursu.

Nagrody

Komisja konkursowa wyłoni I, II, III miejsce  oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. Autorzy prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które zostaną przesłane pocztą.

Załącznik nr 1 do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego  „Jestem EKO- Ziemię ratuję – oszczędzam, sadzę, segreguję!”

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia RODO[1] informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Kościerzynie ul. Szkolna 1, 83-400 Kościerzyna, tel.: 58 686-34-32.
 2. Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych
  w regulaminie konkursu „Jestem EKO – Ziemię ratuję – oszczędzam, sadzę, segreguję!”, na podstawie udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.sp4koscierzyna.szkolnastrona.pl.
 3. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się,
  we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
  z praw przysługujących na mocy RODO, przez e-mail iod.oswiata@koscierzyna.gda.pl
  lub listownie na adres j.w. z dopiskiem „IOD”.
 4. Prace konkursowe będziemy przechowywać do końca roku szkolnego, w którym konkurs był organizowany. Informacje opublikowane na stronie szkoły oraz na blogu SP 4 Kościerzyna na Szkolnych Blogach na podstawie Pani/Pana zgody, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
 5. Nie udostępnimy danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani
  do organizacji międzynarodowych.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dziecka, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • Prawo dostępu do danych osobowych
 • Prawo żądania sprostowania/ poprawienia danych osobowych
 • Prawo żądania usunięcia danych osobowych
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO (www.uodo.gov.pl).
 • Prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przez złożenie oświadczenia
  u Administratora. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięcim.

9.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednak jest warunkiem udziału dziecka w konkursie.

 

10.Zapoznałam/em się:                                                  …………………………………………..............………………………………

                                                                                           (Data i czytelny podpis – imię i nazwisko)

                                                              ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE

Akceptuję regulamin konkursu „Jestem EKO – Ziemię ratuję – oszczędzam, sadzę, segreguję!” i oświadczam, że :

 • nadesłana praca jest wynikiem osobistej twórczości ……………………………………………….....................................                                                                                                                              (imię i nazwisko dziecka)

 którego jestem rodzicem/ opiekunem prawnym i nie narusza praw podmiotów trzecich,

 • jestem świadomy, że przesłanie pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział mojego dziecka w konkursie oraz przetwarzanie przekazanych danych osobowych w celu realizacji konkursu.
 • mam świadomość, że każda zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

……………………………………….                                                          ………………………………………………………..

(miejscowość i data)                                                   (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

 • Udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych zgody Organizatorowi na wykorzystanie nadesłanej pracy dla potrzeb przeprowadzenia konkursu i jej zarchiwizowania

……………………………………….                                                  ………………………………………………………..

 (miejscowość i data)                                                (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

 • Udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych zgody Organizatorowi na wykorzystanie pracy na szkolnych blogach, wystawach, w serwisach społecznościowych i na stronie internetowej Organizatora, gazetach lokalnych. 

……………………………………….                                                          ……………………………………………………………..

 (miejscowość i data)                                                     (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

ZGODA NA OPUBLIKOWANIE DANYCH OSOBOWYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY

 

Oświadczam, wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na opublikowanie danych osobowych mojego dziecka - imię i nazwisko, klasa i szkoła do której uczęszcza moje dziecko – w przypadku zwycięstwa pracy mojego dziecka w konkursie, w celu publikacji listy wyników konkursu na stronie internetowej szkoły, pod adresem: www.sp4koscierzyna.szkolnastrona.pl oraz na blogu SP 4 Kościerzyna na Szkolnych Blogach.

……………………………………….                                                          ……………………………………………………………..

 (miejscowość i data)                                                     (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

*Niewłaściwe skreślić


[1] RODO -  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

 

2
Dodaj Komentarz
 • 25
 • 22
 • 11
Komentarze
 • sp17rzeszow
  sp17rzeszow
  83.31.xxx.xxx
  2020-03-07 00:33 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  Chwilkę mnie nie było ale udało się i jestem więc pozdrawiam BLOGOWYCH PRZYJACIÓŁ i życzę spokojnej nocki. Super jest być znowu z Wami

 • krsoj
  krsoj
  92.55.xxx.xxx
  2020-03-06 22:34 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy piątkowo i życzymy wspaniałego, cudownego i udanego weekendu:)