08.01.2019

Bezpieczne ferie zimowe z Żyrafką Lokatką i Pancernikiem Hetetepesem

Szkoła Podstawowa nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpieczne ferie zimowe z Żyrafką Lokatką i Pancernikiem Hetetepesem”.

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bezpieczne ferie zimowe z Żyrafką Lokatką i Pancernikiem Hetetepesem”

 

Cele konkursu:

- popularyzacja wiedzy na temat bezpieczeństwa

- uświadamianie dzieciom i młodzieży zagrożeń związanych z feriami zimowym, wyjazdami oraz poprawa bezpieczeństwa w okresie roku szkolnego

- promocja bezpiecznych zachowań na co dzień i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu

-  rozwijanie zdolności manualnych i plastycznych u dzieci,

-  rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci.

 

Zasady konkursu:

- Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0 – III

oraz klasy IV – VIII.

- Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

- Technika wykonania pracy jest dowolna.

-Format pracy: A-4, A-3

- Prace należy wykonać samodzielnie.

 

- Praca powinna zawierać dowolny element związany  z programem SKO,

np. logo, wizerunek Żyrafy Lokatki lub Pancernika Hatetepesa itp.

 

Prace konkursowe należy dostarczyć do opiekuna SKO do wtorku, 26 lutego 2019r. 

 

Ogłoszenie wyników marzec 2019 r.

 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 z siedzibą przy ul. Wiejska 29/31, w Tomaszowie Mazowieckim (kod pocztowy: 97-200),

2. Celem zbierania danych jest udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpieczne ferie zimowe z Żyrafką Lokatką   i Pancernikiem Hetetepesem”

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania    i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: [po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.]).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji udziału w konkursie. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w konkursie.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 rok, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego:

0
Dodaj Komentarz
  • 0
  • 12
  • 6