09.03.2020

KONKURS PLASTYCZNY :)

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU :)

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

 

Zapraszamy do udziału

w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

"WIOSNA Z SKO".

img

ORGANIZATORZY:

- Dyrektor I Oddziału BP w Szprotawie,

- Opiekun SKO, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

Chichy 52, 67-320 Małomice

CEL KONKURSU:

-promocja SKO,

-wyszukiwanie talentów plastycznych,

-rozwijanie wyobrażni i kreatywności

ZADANIE:

- wykonanie pracy plastycznej- może być pejzaż lub inna,

mile widziana Lokatka i Hatetepes,

-format pracy-A4,

-technika dowolna, malarstwo, rysunek, kolaż itp., bez materiałów sypkich i plasteliny.

UCZESTNICY:

- uczniowie szkół podstawowych,

- kategoria I- klasy I-III,

- kategoria II- klasy IV-VI.

TERMIN:

-prace nadsyłamy do 21 marca.

METRYCZKA:

- na odwrocie pracy umieścić imię i nazwisko dziecka oraz

do której klasy uczęszcza, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna SKO,

- do każdej pracy dołączyć Oświadczenie- ZAŁĄCZNIK 1.

OCENA PRAC I NAGRODY:

- prace konkursowe oceni powołana komisja,

- komisja wyłoni I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnienia,

- nagrody zostaną przesłane pocztą,

- lista nagrodzonych osób w konkursie zostanie opublikkowana

pod koniec marca, na blogu SKO Chichy.

Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność

organizatora konkursu- Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Chichach.

imgimg

 

Zgłaszając prace na konkurs autorzy prac bezpłatnie przenoszą na organizatora prawa autorskie zgodnie z art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 r.(Dz.U.1994 poz.83) oraz jednocześnie akceptują warunki regulaminu konkursu i wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie nadesłanych prac.

Informacje na temat uczestników konkursu - zgodnie z Ustawą o chronie danych osobowych, objęte są tajemnicą - wykorzystane zostaną jedynie w sposób określony w niniejszym regulaminie (zgodnie z danymi metryczki).

Oświadczenie (załącznik 1)

Akceptuję regulamin konkursu "Wiosna z SKO".

Oświadczam, że nadesłana praca jest wynikiem osobistej twórczości

...................................................................................................................

imię i nazwisko dziecka,

którego jestem rodzicem (opiekunem prawnym).

Udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych zgody Organizatorowi na wykorzystanie nadesłanej pracy dla potrzeb przeprowadzenia konkursu. Jednocześnie udzielam zgody Organizatorowi na nieograniczone w czasie wykorzystanie pracy na szkolnych blogach, na stronach internetowych Organizatora, gazetach lokalnych. W przypadku zwycięstwa pracy uczestnika w konkursie, wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania uczestnika, na profilach Organizatora i na stronach internetowych Organizatora.

..................................................................

data, podpis rodzica/opiekuna

51
Dodaj Komentarz
  • 24
  • 6
  • 14
Komentarze