10.09.2020

Sprawdź swoje możliwości

 

Zapraszamy do konkursu SKO "Moda na oszczędzanie"

SKO przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Mikołaja w Kole, PKO Bank Polski oddział 1 w Kole oraz Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym:" Moda na oszczędzanie"

img

Cele konkursu:

- zachęcanie do podejmowania działań na rzecz racjonalnego gospodarowania budżetem i zasobami naturalnymi Ziemi;

- promowanie idei systematycznego oszczędzania;

- promocja programu SKO;

- rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej uczniów.

Temat i zadanie: 

Październik to miesiąc poświęcony promowaniu idei oszczędzania. Najczęściej oszczędzamy pieniądze, lecz tak naprawdę oszczędzać możemy wszystko, np. czas, zdrowie, zasoby środowiska, energię elektryczną. Nawiązując do październikowej tematyki przygotowaliśmy dla Was konkurs z przesłaniem. Zaprojektujcie T-shirt, który będzie zachęcał do systematycznego oszczędzania i jednocześnie promował jego ideę. Liczy się pomysł, wyobraźnia, kreatywność  i przesłanie. Stwórzcie T-shirt, w którym chcielibyście na co dzień chodzić.

Uczestnicy:

- dzieci w wieku przedszkolnym;

- uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych;

- uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych;

- wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

 Warsztat:

- konkurs nie obejmuje prac przestrzennych:

- technika plastyczna - dowolna;  

- format - dowolny.

 Założenia organizacyjne:

 • każdy uczestnik ma prawo do złożenia w konkursie jednej pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu, wykonanej indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych),
 • praca musi być opisana: imię i nazwisko autora, klasa do której uczęszcza; imię i nazwisko opiekuna; adres mailowy, nazwa  i adres szkoły/placówki, oraz zawierać oświadczenie (załącznik)
 • prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne  z przejściem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatorów bez prawa do wynagrodzenia twórcy; dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody,
 • z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatorów;  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania (używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania),
 • Organizatorzy nie zwracają prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, prac wysłanych po terminie, jak również z niego wyłączonych,
 • nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Komisji Konkursowej; żadne odwołania nie zostaną uwzględnione,
 • prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą, z dopiskiem „Konkurs SKO”  w terminie do 31 października  2020 r. na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole; ul Kolejowa 19; 62-600 Koło; prace nadesłane po terminie nie będą oceniane,
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki,
 • o wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa;  Komisję powołują Organizatorzy,
 • Organizatorzy określają termin i miejsce obrad Komisji; decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna; odwołania nie zostaną uwzględnione,
 • Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej  z grup wiekowych; autorzy tych prac otrzymają nagrody książkowe oraz upominki SKO; nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny; Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych,
 • nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej drogą mailową  na adres szkoły/placówki zgłaszającej pracę,
 • informacja o dokładnym terminie, miejscu i formie wręczenia nagród zostanie poddana po rozstrzygnięciu konkursu (w połowie listopada podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości) na stronach internetowych Organizatorów oraz na blogu SKO SOSW Koło,
 •  zwycięskie prace opublikowane zostaną na stronach internetowych Organizatorów oraz na blogu SKO SOSW Koło,
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.

 

Zachęcamy i zapraszamy Was do udziału w konkursie !!!
Z niecierpliwością czekamy na Wasze prace !!! 


 
Oświadczenie (załącznik)

img

 

16
Dodaj Komentarz
 • 5
 • 12
 • 21
Komentarze