08.01.2019

Troszkę wspomnień.

 

Potrzebę wprowadzenia tematykilogo oszczędności do szkolnych programów nauczania postulowano w Polsce już w XVIII wieku, m.in. w materiałach utworzonej w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w Europie nowożytnego Ministerstwa Oświaty.

 Do idei uzupełnienia programów szkolnych o zagadnienia dotyczące oszczędności i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi powrócono kilka lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

W 1925 r. Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Stanisław Grabski wydał okólnik głoszący, że dzieci i młodzież należy uczyć umiejętności i zasad oszczędzania pieniędzy. Nauka miała być realizowana poprzez system szkolnych kas oszczędności.

W styczniu 1935 r. szkolne kasy oszczędności zostały oddane pod kuratelę Pocztowej Kasy Oszczędności (dzisiejszego PKO Banku Polskiego), największej instytucji oszczędnościowej II RP.

Prowadzenie SKO traktowane było jako ważny element edukacji społecznej w rodzącej się po latach zaborów państwowości polskiej.

Po wznowieniu działalności w 1945 r. PKO zaczęła inicjować różnego rodzaju akcje propagujące idee oszczędzania oraz racjonalnego gospodarowania dostępnymi zasobami.

 

Działania Pocztowej, a od 1950 r. Powszechnej Kasy Oszczędności wpisywały się w szerszy kontekst związany ze zmianami w gospodarce

W 1987 r. organizowanie szkolnych kas oszczędności zostało po raz pierwszy wpisane do statutu Powszechnej Kasy Oszczędności – banku państwowego, jako jedna z czynności realizowanych przez bank.

Już w latach 80., mimo wsparcia Ministerstwa Oświaty oraz Związku Harcerstwa Polskiego, dotychczasowy model funkcjonowania szkolnych kas oszczędności tracił na atrakcyjności.

 W odpowiedzi na te trendy, a także wychodząc naprzeciw wyzwaniom XXI w., z którymi musiał zmierzyć się polski system oświaty, PKO Bank Polski podjął w 2010 r. decyzję o rewitalizacji SKO.

Wprowadzenie SKO do Internetu.

Bank udostępnił szkołom cieszącą się ogromną popularnością platformę "Szkolne Blogi.pl".

 

http://www.pkobp.pl/80-lat-sko/historia-sko-pko-banku-polskiego/

23
Dodaj Komentarz
  • 15
  • 16
  • 3
Komentarze