03.02.2013

Regulamin wpłat i wypłat SKO

Już od ponad tygodnia działa nasze szkolne SKO. Zamieszczamy regulamin wpłat i wypłat.

REGULAMIN WPŁAT I WYPŁAT SKO

SP 12 W RYBNIKU


1. Na książeczkę SKO uczeń może wpłacić każdą kwotę pieniędzy nie mniej jednak niż 1 zł (grosze zbieramy do skarbonki, zamieniamy na złotówki i wpłacamy na SKO).

2. Uczeń dokonuje wpłat na książeczkę SKO u opiekuna SKO, zgodnie z przyjętym harmonogramem dyżurów opiekuna.

3. Przyjęcie od ucznia pieniędzy potwierdza opiekun SKO wpisem do książeczki SKO ucznia. Uczeń potwierdza dokonanie wpłaty własnoręcznym podpisem w książeczce.

4. Opiekun SKO w ciągu 6 dni roboczych dokonuje wpłaty środków otrzymanych od ucznia na jego konto bankowe.

5. Wypłat z książeczki SKO może dokonywać tylko właściciel książeczki na pisemną prośbę z podpisem rodzica lub sam rodzic.

6. Dyspozycję wypłaty gotówki zgłasza uczeń lub jego rodzic opiekunowi SKO co najmniej na dwa dni przed żądanym terminem.

7. Wypłaty gotówki potwierdzane są wpisem do książeczki SKO oraz własnoręcznym podpisem opiekuna SKO i ucznia.

8. W razie zgubienia lub zniszczenia książeczki SKO albo legitymacji SKO uczeń ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym opiekuna SKO.

 

Opiekunki Szkolnej Kasy Oszczędności:

Barbara Grzenik-Trzop

Joanna Majerowicz

7
Dodaj Komentarz
  • 2
  • 5
  • 13
Komentarze