23.09.2019

Zapraszamy do konkursu SKO "Mam pomysł na biznes"

SKO przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Mikołaja w Kole, PKO Bank Polski oddział 1 w Kole oraz Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole zapraszają do udziału w konkursie plastycznym:" Mam pomysł na biznes"

img

Cele konkursu: 

- zachęcanie do podejmowania działań na rzecz własnego rozwoju oraz planowania własnej ścieżki kariery;

- promowanie postaw przedsiębiorczych;

- promocja programu SKO;

- rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej uczniów. 
 


Temat i zadanie: 

Od pomysłu rozpoczynały się wielkie kariery i historie wielu znanych przedsiębiorców. Jesteśmy ciekawi, czy również Wy - drodzy uczniowie, macie swoje własne pomysły na biznes. Jeśli tak, to zapraszamy do naszego konkursu. Pochwalicie się swoimi pasjami, zainteresowaniami i pomysłami, które być może w przyszłości pozwolą Wam odnieść sukces i sprawią, że zostaniecie rekinami  biznesu.  

Uczestnicy:

- uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych;

- uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych;

- wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.


Warsztat:

- konkurs nie obejmuje prac przestrzennych;

- technika plastyczna - dowolna: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie itp.; 

- format - dowolny.


Założenia organizacyjne:


•    każdy uczestnik ma prawo do złożenia w konkursie jednej pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu, wykonanej indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych),
•    praca musi być opisana: imię i nazwisko autora, klasa do której uczęszcza; imię i nazwisko opiekuna; adres mailowy, nazwa  i adres szkoły/placówki oraz zawierać oświadczenie (Zał. 1),
•    prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przejściem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatorów bez prawa do wynagrodzenia twórcy;  dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody,
•    z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatorów;  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania (używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania),
•    Organizatorzy nie zwracają prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, prac wysłanych po terminie, jak również z niego wyłączonych,
•    nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Komisji Konkursowej; żadne odwołania nie zostaną uwzględnione,
•    prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą, z dopiskiem Konkurs SKO  w terminie do 31 października  2019 r. na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole; ul Kolejowa 19; 62-600 Koło; prace nadesłane po terminie nie będą oceniane,
•    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki,
•    o wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa;  Komisję powołują Organizatorzy, 
•    Organizatorzy określają termin i miejsce obrad Komisji; decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna;  odwołania nie zostaną uwzględnione,
•    Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej  z grup wiekowych; autorzy tych prac otrzymają nagrody książkowe; nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny; Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych,
•    nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej na Blogu SKO SOSW w Kole: www.szkolneblogi.pl/blogi/sosw-kolo/,
•    wręczenie nagród odbędzie się w PiMBP w Kole ( laureatom spoza powiatu kolskiego nagrody zostaną wysłane drogą pocztową); informacja o dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie poddana po rozstrzygnięciu konkursu (w połowie listopada podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości) na stronach internetowych Organizatorów oraz na Blogu SKO SOSW w Kole: www.szkolneblogi.pl/blogi/sosw-kolo/ ,
•     zwycięskie prace opublikowane zostaną na stronach internetowych Organizatorów oraz na Blogu SKO SOSW w Kole, 
•    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.

 

Zachęcamy i zapraszamy Was do udziału w konkursie !!!
Z niecierpliwością czekamy na Wasze prace !!! 


 
Oświadczenie (załącznik 1)

img

45
Dodaj Komentarz
  • 7
  • 14
  • 10
Komentarze