31.05.2021

„Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT”

konkurs regionalny

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT”
 
Konkurs zorganizowany jest w ramach zadania grantowego
„Z miłości do braci mniejszych”.
 
KONKURS sfinansowany jest w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego LGD Ujście Baryczy.
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
 
Organizatorzy konkursu: WĄSOSKIE STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI ,,KUNDELEK” 
oraz  Biblioteka Publiczna Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu
 
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów oraz dzieci do lat 10.
 
Konkurs obejmuje gminy Wąsosz ,Niechlów ,Góra.
 
Uczestnicy Konkursu podzielni są na kategorie wiekowe:
 
I .KATEGORIA DO 6 R. Ż.
II. KATEGORIA 7-8 LAT
III. KATEGORIA 9-10 LAT
 
Cel konkursu
Upowszechnianie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska oraz ochrony
zwierząt. Podnoszenie poziomu świadomości proekologicznej, zachęcenie do troski o
otaczające środowisko, tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu
życia w domu, szkole i w najbliższym otoczeniu, pobudzanie do stałych działań na
rzecz ochrony środowiska.
 
 
 
Warunki uczestnictwa
1.Uczestnikiem Konkursu może być tylko ten, kto prześle lub złoży pracę
odpowiadającą wymogom niniejszego Regulaminu.
2.Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu.
3.Uczestnikom nie przysługuje żadne wynagrodzenie za udział w Konkursie.
4.Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie do 3 własnych prac
5. Dopuszcza się do udziału w Konkursie prace dotychczas nie publikowane.
6.Rysunki nie mogą zawierać elementów zastrzeżonych lub chronionych
prawami autorskimi innych osób.
7.Uczestnicy do lat 18: uczestnik konkursu uzyskał zgodę rodziców ,opiekunów na
udział w konkursie.
11.Na odwrocie każda praca powinna zawierać:
- imię i nazwisko,
- nazwę szkoły,
- wiek/klasa,
- telefon kontaktowy, 
- kategoria wiekowa. 
 
Technika wykonania prac
 
Pracę na konkurs można wykonać dowolna techniką
(kredki ,farbki ,plastelina ,bibuła ,techniki łączone,itp.)
 
Rysunki :
A3 (duży blok rysunkowy) lub A4 (mały blok rysunkowy
 
 
Termin nadsyłania/dostarczania prac
Prace konkursowe należy dostarczyć do 15. 06. 2021 na adres
 szkoły, przedszkola do którego uczęszcza uczestnik konkursu 
lub  do Biblioteki Publicznej  Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu
56-210 Wąsosz ,Krzywa 11 tel.65 5437 992
 
 
 
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w czerwcu 2021 w siedzibie
Biblioteki Publicznej Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu.
 
Wyniki będą ogłoszone na stronie internetowej ZPK-Wasosz
oraz F-B Stowarzyszenia Kundelek.
 
Kryteria oceny prac
 
Zgodność z tematem Konkursu.
 
Oryginalność prezentowanych treści.
 
Walory plastyczne.
 
 
Zasady przyznawania nagród
1.Komisja konkursowa powołana przez Organizatorów przyzna nagrody
autorom najciekawszych prac.
Nagrody:
zostaną przyznane 3 nagrody w każdej kategorii, 10 wyróżnień w każdej
kategorii.
 
Każdy uczestnik konkursu otrzyma nagrodę i dyplom za uczestnictwo.
Nagrodami będą np. artykuły plastyczne ,książki, albumy ,gry planszowe,
drobny sprzęt elektroniczny, artykuły sportowe, artykuły
promocyjne ,reklamowe, gadżety, dyplomy.
 
UWAGI KOŃCOWE
1.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu.
2.Szczegółowe informacje na temat Konkursu udziela:
STOWARZYSZENIE ,,KUNDELEK”-TEL.882 618 404
oraz
Biblioteka Publiczna Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu
56-210 Wąsosz ,Krzywa 11
tel.65 5437 992
 
3. Rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie.
4. Informacje dotyczące Konkursu znajdują się na stronie internetowej:
www.wasosz.eu ,f-b stowarzyszenie kundelek,ZPK-WĄSOSZ
 
 
Informacje dodatkowe – publikacja prac
 
1.Wybrane prace zostaną wydane w formie KALENDARZA
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prac lub
jego prawnego opiekuna,prawa do nieodpłatnego ich wykorzystania przez
organizatora konkursu, w każdej formie z użyciem wszelkich środków technicznych.
3. Prace konkursowe nie będą zwracane.
4.Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na
publikowanie przez Organizatorów Konkursu imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu.
 
31
Dodaj Komentarz
  • 28
  • 30
  • 0
Komentarze